Strengene på violinen skal skrues så det hele stemmer

Kerne­fortælling, Tone of Voice og per­son­aer er selvføl­gelig ikke de tre eneste kom­mu­nika­tionsværk­tø­jer, du skal pudse af i en pan­demi­foran­dret ver­den. Men de er tre af de mest grundlæggende, hvis du vil være sikker på, at I både internt og eksternt kan kom­mu­nikere klart om, hvem I er, og hvad I vil.

Musiknode gør så det hele spiller

Hvem er I?

Du ved det godt. Jeres kerne­fortælling er den vigtig­ste ingre­di­ens i jeres kom­mu­nika­tion. Og den har bare at være aut­en­tisk, ellers kom­mer blo­gredak­tøren efter jer. 

I har for­mentlig allerede en kerne­fortælling. Og så tænker du, at den skid er slået. Men det er den ikke. For selvom en god kerne­fortælling har en vis hold­barhed, så skal I med jævne mellem­rum genbesøge den. Fortællin­gen skal rumme jeres his­to­rie, kul­tur, viden, tra­di­tion­er osv., men den også skal fortælle om, hvor I er på vej hen. Og den slags kan som bek­endt ændre sig. Især i disse omskiftelige tider med en ver­den­som­spæn­dende pan­de­mi. Ruti­n­er, van­er og samar­be­jds­former er i opbrud – måske også hos jer? 

Så hvis jeres kerne­fortælling inde­hold­er nogle lin­jer om, hvor­dan I hver fredag kl. 8.57 kør­er sal­gssprint foran en fysisk tavle – for det gjorde I vit­terligt inden coro­na – så bliv­er I nødt til nu at fortælle noget om, hvor­dan det sker, når en tred­jedel af kon­toret arbe­jder hjem­me­fra. Og hvis der er i jeres kerne­fortælling står, at I er 77 kom­pe­tente kol­le­gaer, men I efter coro­na enten er halveret eller for­doblet, så er det også værd at opdatere. Lige­som I måske har lagt en ny strate­gi, for­di jeres kun­de­seg­menter har fået nye behov, eller for­di I har spot­tet nye markeder.

Hvis du skal have genopfrisket hukom­melsen, så kan du lige her læse, hvor­dan du skriv­er en kerne­fortælling – og her kan du læse om, hvor­dan du får den til at leve: Gi’ din kerne­fortælling et los i r****

Node til femtrinsfandango

Giver I genlyd?

En ting er selvføl­gelig, hvad I fortæller. Noget andet er måden, I fortæller det på. For lige­som I jævn­ligt skal genbesøge jeres kerne­fortælling, så skal I også et smut for­bi jeres Tone of Voice. Alt­så det skriv, der sæt­ter ram­men for måden, I kom­mu­niker­er på i jeres organ­i­sa­tion, og som skal være lige så unikt som jeres kerne­fortælling, hvis I vil skille jer ud i mængde og marked. 

Vi har tidligere lavet en femtrins­fan­dan­go, der kan hjælpe dig med at lave en Tone of Voice, der spiller de rigtige akko­rder. De fem trin kredser om kerne­fortælling, mål­grup­per og kanaler, for­mål, ord og sprog. Så det siger sig selv, at hvis du ændr­er noget i din kerne­fortælling, så kan det have betyd­ning for din stemme. Lige­som det er afgørende, at du jus­ter­er klan­gen, hvis du vil tale til nye mål­grup­per (mere om det neden­for) eller finde nye kol­le­gaer. Hvis I er gode til at udvikle og følge en Tone of Voice, kan de bare på måden, I skriv­er på, få en ret god fornem­melse af, hvem I er. 

Musiknode tegnet uden baggrund

Rammer I de rigtige?

Vi har allerede været inde på det. Foran­dringer og nye strate­gi­er kan meget vel betyde, at I også har fået nye mål­grup­per, eller at jeres tra­di­tionelle mål­grup­pers van­er og behov har ændret sig. Og de skal selvføl­gelig (stadig) føle sig ramt lige i solar plexus.

Et af vores yndlingsværk­tø­jer, når vi taler mål­grup­per, er per­son­aer. Fik­tive og karik­erede, nuv­el, men baseret på analyse og feltar­be­jde, så de bliv­er gode repræsen­tan­ter for mål­grup­pen og dermed er en hjælp, når du skal kom­mu­nikere. For det er som bek­endt nem­mere at tale til Hanne, der har hang til helse­pro­duk­ter, hed­vin og heste-retreat, end til et ansigt­sløst segment. 

Vi har tidligere slået et slag for, at det kan være vigtigt, om din mod­tager spiller petanque. Men sæt nu, at petanque-Lars har fået en ny hob­by under coro­na, så det ikke læn­gere er afgørende, at jeres drikke­dunke er gode at drikke pastis af, men at de kan holde energidrikken kold på cykel­turen med resten af lycra-klubben?

Mød

Marie Hemmingsen
Lead Content Advisor

Maries arbejdsdag er fyldt op af lige dele strategi, copywriting og projektledelse. Hun udvikler kommunikationsstrategier og personaer, skriver kernefortællinger og stillingsopslag og gør hjemmesider og vejledninger mere brugervenlige. Marie har bl.a. løst opgaver for Sampension, Digitaliseringsstyrelsen og Aarstiderne og er redaktør på vores egen bro blog.