Strengene på violinen skal skrues så det hele stemmer

Kerne­fortælling, Tone of Voice og per­son­aer er selvføl­gelig ikke de tre eneste kom­mu­nika­tionsværk­tø­jer, du skal pudse af i en pan­demi­foran­dret ver­den. Men de er tre af de mest grundlæggende, hvis du vil være sikker på, at I både internt og eksternt kan kom­mu­nikere klart om, hvem I er, og hvad I vil.

Musiknode gør så det hele spiller

Hvem er I?

Du ved det godt. Jeres kerne­fortælling er den vigtig­ste ingre­di­ens i jeres kom­mu­nika­tion. Og den har bare at være aut­en­tisk, ellers kom­mer blo­gredak­tøren efter jer. 

I har for­mentlig allerede en kerne­fortælling. Og så tænker du, at den skid er slået. Men det er den ikke. For selvom en god kerne­fortælling har en vis hold­barhed, så skal I med jævne mellem­rum genbesøge den. Fortællin­gen skal rumme jeres his­to­rie, kul­tur, viden, tra­di­tion­er osv., men den også skal fortælle om, hvor I er på vej hen. Og den slags kan som bek­endt ændre sig. Især i disse omskiftelige tider med en ver­den­som­spæn­dende pan­de­mi. Ruti­n­er, van­er og samar­be­jds­former er i opbrud – måske også hos jer? 

Så hvis jeres kerne­fortælling inde­hold­er nogle lin­jer om, hvor­dan I hver fredag kl. 8.57 kør­er sal­gssprint foran en fysisk tavle – for det gjorde I vit­terligt inden coro­na – så bliv­er I nødt til nu at fortælle noget om, hvor­dan det sker, når en tred­jedel af kon­toret arbe­jder hjem­me­fra. Og hvis der er i jeres kerne­fortælling står, at I er 77 kom­pe­tente kol­le­gaer, men I efter coro­na enten er halveret eller for­doblet, så er det også værd at opdatere. Lige­som I måske har lagt en ny strate­gi, for­di jeres kun­de­seg­menter har fået nye behov, eller for­di I har spot­tet nye markeder.

Hvis du skal have genopfrisket hukom­melsen, så kan du lige her læse, hvor­dan du skriv­er en kerne­fortælling – og her kan du læse om, hvor­dan du får den til at leve: Gi’ din kerne­fortælling et los i r****

Node til femtrinsfandango

Giver I genlyd?

En ting er selvføl­gelig, hvad I fortæller. Noget andet er måden, I fortæller det på. For lige­som I jævn­ligt skal genbesøge jeres kerne­fortælling, så skal I også et smut for­bi jeres Tone of Voice. Alt­så det skriv, der sæt­ter ram­men for måden, I kom­mu­niker­er på i jeres organ­i­sa­tion, og som skal være lige så unikt som jeres kerne­fortælling, hvis I vil skille jer ud i mængde og marked. 

Vi har tidligere lavet en femtrins­fan­dan­go, der kan hjælpe dig med at lave en Tone of Voice, der spiller de rigtige akko­rder. De fem trin kredser om kerne­fortælling, mål­grup­per og kanaler, for­mål, ord og sprog. Så det siger sig selv, at hvis du ændr­er noget i din kerne­fortælling, så kan det have betyd­ning for din stemme. Lige­som det er afgørende, at du jus­ter­er klan­gen, hvis du vil tale til nye mål­grup­per (mere om det neden­for) eller finde nye kol­le­gaer. Hvis I er gode til at udvikle og følge en Tone of Voice, kan de bare på måden, I skriv­er på, få en ret god fornem­melse af, hvem I er. 

Musiknode tegnet uden baggrund

Rammer I de rigtige?

Vi har allerede været inde på det. Foran­dringer og nye strate­gi­er kan meget vel betyde, at I også har fået nye mål­grup­per, eller at jeres tra­di­tionelle mål­grup­pers van­er og behov har ændret sig. Og de skal selvføl­gelig (stadig) føle sig ramt lige i solar plexus.

Et af vores yndlingsværk­tø­jer, når vi taler mål­grup­per, er per­son­aer. Fik­tive og karik­erede, nuv­el, men baseret på analyse og feltar­be­jde, så de bliv­er gode repræsen­tan­ter for mål­grup­pen og dermed er en hjælp, når du skal kom­mu­nikere. For det er som bek­endt nem­mere at tale til Hanne, der har hang til helse­pro­duk­ter, hed­vin og heste-retreat, end til et ansigt­sløst segment. 

Vi har tidligere slået et slag for, at det kan være vigtigt, om din mod­tager spiller petanque. Men sæt nu, at petanque-Lars har fået en ny hob­by under coro­na, så det ikke læn­gere er afgørende, at jeres drikke­dunke er gode at drikke pastis af, men at de kan holde energidrikken kold på cykel­turen med resten af lycra-klubben?