9 tips: Gi’ din kernefortælling et los i r**en

Kerne­fortælling? Ja, jeg vil vove at påstå, at en kerne­fortælling nok er den vigtig­ste ingre­di­ens i din kom­mu­nika­tion. Det er en slags pro­fil­tekst for din virk­somhed, og dens fornemmeste opgave er at for­mulere essensen af, hvad I står for – og hvilken vær­di I skaber.

Og hvis ikke, du har en kerne­fortælling, så skal du dø. Okay, min­dre kan gøre det, men du bør give vores afs­nit af bro fm et lyt, hvor du får svaret på, hvor­for du selvføl­gelig skal have en kernefortælling.

Ni tips til levende kernefortællinger

Din kerne­fortælling kan bruges i din interne og eksterne kom­mu­nika­tion. I dag får du ni eksem­pler på, hvor­dan du spark­er liv i din kerne­fortælling ved at omsætte ord til konkret han­dling. Uanset hvor du sid­der i din organ­i­sa­tion – og uanset hvad der er fokus i din kernefortælling.

Tip #1: Employer branding

Hvis du arbe­jder med employ­er brand­ing, og der i jeres kerne­fortælling står, at I vil øge kend­sk­ab­s­graden til jeres kol­le­giale fæl­lesskab i organ­i­sa­tio­nen, så del et team­billede på sociale medi­er, når I er til DHL eller mødes til den halvårlige brætspilaften.

Tip #2: Ledelse

Hvis du arbe­jder med ledelse, og der i jeres kerne­fortælling står, at I går ind for effek­tivitet frem for lange møder, så sæt stan­dard­ind­still­in­gen for mødeind­kaldelser til 20 og 45 min­ut­ter – frem­for de præind­stillede 30 og 60 minutter.

Tip #3: HR

Hvis du arbe­jder i HR, og der i jeres kerne­fortælling står, at I er loyale medar­be­jdere, der altid hjælper til, hvis en kol­le­ga bliv­er syg, så ind­før kvar­talets medar­be­jder”. Og hæng et diplom op i medarbejderkantinen.

Tip #4: Kompetenceudvikling

Hvis du er mellem­led­er, og der i jeres kerne­fortælling står, at I pri­or­iter­er kom­pe­tenceud­vikling, så hæng et årshjul op, hvor I noter­er kurs­er og kon­fer­encer, I skal delt­age på. Og end­nu bedre: book allerede nu tid i kalen­deren til den efter­føl­gende vidensdeling.

Tip #5: Events

Hvis du arbe­jder med events, og der i jeres kerne­fortælling står, at I skaber værdi­fulde events for mål­grup­pen, så lav et event-kon­cept, I tro­fast føl­ger for at sikre den røde tråd. Opret desu­den en idébank, hvor I løbende noter­er gode vin­kler på events.

Tip #6: Kommunikation

Hvis du arbe­jder med kom­mu­nika­tion, og der i jeres kerne­fortælling står, at I vil være i øjen­højde med jeres mål­gruppe, så lav en Tone of Voice, der guider jer i jeres kom­mu­nika­tion. Og hvis du vil kom­mu­nikere over­be­visende og effek­t­fuldt, så snup vores 5 brobare brand­taler.

Tip #7: Marketing

Hvis du arbe­jder med mar­ket­ing, og der i jeres kerne­fortælling står, at I vil være kendte blandt sportsin­ter­esserede i alderen fra 18 – 45, så bliv spon­sor i den lokale ishock­ey­hal – og bliv set ved alle hjemmekampe.

Tip #8: Rekruttering

Hvis du arbe­jder med rekrut­ter­ing, og der i jeres kerne­fortælling står, at chefens dør altid er åben, så invitér chefen for­bi de sid­ste 5 min­ut­ter af jobin­ter­viewet til at hilse på. Og vis desu­den nye medar­be­jdere jeres kerne­fortælling, når de bliv­er ansat, så de lyn­hur­tigt får en fornem­melse af kulturen.

Tip #9: Kundeservice

Hvis du arbe­jder med tele­fonisk kun­de­ser­vice, og der i jeres kerne­fortælling står, at I lev­er­er god ser­vice til alle kun­der, så opstil tre plas­tik­søjler, hvor medar­be­jdere kan smide en rød, gul eller grøn plas­tik­bold i, når feed­back­en tikker ind.

Men hvordan gør du så det?

Når du har en kerne­fortælling, han­dler det om at få den forankret i organ­i­sa­tio­nen. Og det er let­tere at gøre, når den er omsat til konkrete han­dlinger som i eksem­plerne ovenfor.

Som med de fleste andre foran­dringer er det nemmest at få folk med, hvis de bliv­er involveret i processen. Der­for er det vigtigt at invol­vere medar­be­jderne i udformnin­gen af din kerne­fortælling. Medar­be­jderne skal ganske enkelt engageres.

Ned­sæt fx en arbe­jds­gruppe, der vouch­er for kerne­fortællin­gen, inden den bliv­er blæst op på storskærm i kan­ti­nen til det årlige kick-off. Kerne­fortællin­gen bliv­er først for alvor mærk­bar, når den lig­ger trygt og godt på rygraden af alle medarbejdere

Du bliver aldrig færdig med din kernefortælling

Nogle gange giv­er det mening at bruge kerne­fortællin­gen i sin hel­hed – andre gange vil det kun være rel­e­vant at gen­give enkelte his­to­ri­er eller brudstykker.

Lig­e­gyldig hvilken sam­men­hæng, den skal bruges i, fun­ger­er den som et strate­gisk og kom­mu­nika­tivt kom­pas, der vis­er en ret­ning, så der ikke fægtes i blinde. Som det første bør du iden­ti­fi­cere de vigtig­ste aktiver­ingspunk­ter i kerne­fortællin­gen og derefter udvælge et par stykker, du vil eksek­vere på. Det kan være alt fra, hvor­dan kerne­fortællin­gen skal ind­bygges i jeres kom­mu­nika­tion, til hvor­dan kerne­fortællin­gen skal være syn­lig i jeres HR-politik.

Og du kan lige så godt se at komme i gang. For du bliv­er aldrig færdig med din kerne­fortælling. Du skal hele tiden arbe­jde med at gøre den rel­e­vant, også selvom det kan være svært at måle værdien.