9 tips: Gi’ din kernefortælling et los i r**en

Kerne­fortælling? Ja, jeg vil vove at påstå, at en kerne­fortælling nok er den vigtig­ste ingre­di­ens i din kom­mu­nika­tion. Det er en slags pro­fil­tekst for din virk­somhed, og dens fornemmeste opgave er at for­mulere essensen af, hvad I står for – og hvilken vær­di I skaber.

Og hvis ikke, du har en kerne­fortælling, så skal du dø. Okay, min­dre kan gøre det, men du bør give vores afs­nit af bro fm et lyt, hvor du får svaret på, hvor­for du selvføl­gelig skal have en kernefortælling.

Ni tips til levende kernefortællinger

Din kerne­fortælling kan bruges i din interne og eksterne kom­mu­nika­tion. I dag får du ni eksem­pler på, hvor­dan du spark­er liv i din kerne­fortælling ved at omsætte ord til konkret han­dling. Uanset hvor du sid­der i din organ­i­sa­tion – og uanset hvad der er fokus i din kernefortælling.

Tip #1: Employer branding

Hvis du arbe­jder med employ­er brand­ing, og der i jeres kerne­fortælling står, at I vil øge kend­sk­ab­s­graden til jeres kol­le­giale fæl­lesskab i organ­i­sa­tio­nen, så del et team­billede på sociale medi­er, når I er til DHL eller mødes til den halvårlige brætspilaften.

Tip #2: Ledelse

Hvis du arbe­jder med ledelse, og der i jeres kerne­fortælling står, at I går ind for effek­tivitet frem for lange møder, så sæt stan­dard­ind­still­in­gen for mødeind­kaldelser til 20 og 45 min­ut­ter – frem­for de præind­stillede 30 og 60 minutter.

Tip #3: HR

Hvis du arbe­jder i HR, og der i jeres kerne­fortælling står, at I er loyale medar­be­jdere, der altid hjælper til, hvis en kol­le­ga bliv­er syg, så ind­før kvar­talets medar­be­jder”. Og hæng et diplom op i medarbejderkantinen.

Tip #4: Kompetenceudvikling

Hvis du er mellem­led­er, og der i jeres kerne­fortælling står, at I pri­or­iter­er kom­pe­tenceud­vikling, så hæng et årshjul op, hvor I noter­er kurs­er og kon­fer­encer, I skal delt­age på. Og end­nu bedre: book allerede nu tid i kalen­deren til den efter­føl­gende vidensdeling.

Tip #5: Events

Hvis du arbe­jder med events, og der i jeres kerne­fortælling står, at I skaber værdi­fulde events for mål­grup­pen, så lav et event-kon­cept, I tro­fast føl­ger for at sikre den røde tråd. Opret desu­den en idébank, hvor I løbende noter­er gode vin­kler på events.

Tip #6: Kommunikation

Hvis du arbe­jder med kom­mu­nika­tion, og der i jeres kerne­fortælling står, at I vil være i øjen­højde med jeres mål­gruppe, så lav en Tone of Voice, der guider jer i jeres kom­mu­nika­tion. Og hvis du vil kom­mu­nikere over­be­visende og effek­t­fuldt, så snup vores 5 brobare brand­taler.

Tip #7: Marketing

Hvis du arbe­jder med mar­ket­ing, og der i jeres kerne­fortælling står, at I vil være kendte blandt sportsin­ter­esserede i alderen fra 18 – 45, så bliv spon­sor i den lokale ishock­ey­hal – og bliv set ved alle hjemmekampe.

Tip #8: Rekruttering

Hvis du arbe­jder med rekrut­ter­ing, og der i jeres kerne­fortælling står, at chefens dør altid er åben, så invitér chefen for­bi de sid­ste 5 min­ut­ter af jobin­ter­viewet til at hilse på. Og vis desu­den nye medar­be­jdere jeres kerne­fortælling, når de bliv­er ansat, så de lyn­hur­tigt får en fornem­melse af kulturen.

Tip #9: Kundeservice

Hvis du arbe­jder med tele­fonisk kun­de­ser­vice, og der i jeres kerne­fortælling står, at I lev­er­er god ser­vice til alle kun­der, så opstil tre plas­tik­søjler, hvor medar­be­jdere kan smide en rød, gul eller grøn plas­tik­bold i, når feed­back­en tikker ind.

Men hvordan gør du så det?

Når du har en kerne­fortælling, han­dler det om at få den forankret i organ­i­sa­tio­nen. Og det er let­tere at gøre, når den er omsat til konkrete han­dlinger som i eksem­plerne ovenfor.

Som med de fleste andre foran­dringer er det nemmest at få folk med, hvis de bliv­er involveret i processen. Der­for er det vigtigt at invol­vere medar­be­jderne i udformnin­gen af din kerne­fortælling. Medar­be­jderne skal ganske enkelt engageres.

Ned­sæt fx en arbe­jds­gruppe, der vouch­er for kerne­fortællin­gen, inden den bliv­er blæst op på storskærm i kan­ti­nen til det årlige kick-off. Kerne­fortællin­gen bliv­er først for alvor mærk­bar, når den lig­ger trygt og godt på rygraden af alle medarbejdere

Du bliver aldrig færdig med din kernefortælling

Nogle gange giv­er det mening at bruge kerne­fortællin­gen i sin hel­hed – andre gange vil det kun være rel­e­vant at gen­give enkelte his­to­ri­er eller brudstykker.

Lig­e­gyldig hvilken sam­men­hæng, den skal bruges i, fun­ger­er den som et strate­gisk og kom­mu­nika­tivt kom­pas, der vis­er en ret­ning, så der ikke fægtes i blinde. Som det første bør du iden­ti­fi­cere de vigtig­ste aktiver­ingspunk­ter i kerne­fortællin­gen og derefter udvælge et par stykker, du vil eksek­vere på. Det kan være alt fra, hvor­dan kerne­fortællin­gen skal ind­bygges i jeres kom­mu­nika­tion, til hvor­dan kerne­fortællin­gen skal være syn­lig i jeres HR-politik.

Og du kan lige så godt se at komme i gang. For du bliv­er aldrig færdig med din kerne­fortælling. Du skal hele tiden arbe­jde med at gøre den rel­e­vant, også selvom det kan være svært at måle værdien.

Mød

Lise Michaela Lodahl
Konsulent

Lise er ferm til at skabe digitale koncepter og fortællinger, der fænger og engagerer målgrupper. Hun producerer indhold til hjemmesider, e-mail-kampagner og sociale medier, men arbejder også med kommunikationsstrategier, kernefortællinger og andre klassiske kommunikationsdiscipliner. Og så er hun ansvarlig for bros egen e-mail-marketing.