Grib en bog: En kampagne til forsvar for den uperfekte læsesituation

Hvis du har det lige­som os, så ville du ønske, at du fik læst lidt flere bøger. Af den skøn­lit­terære slags. Der kom­mer bare børn, vas­ketøj og dårlige tv-serier i vejen. Du når aldrig til at brygge en kande te, tænde stearinl­y­sene og sætte dig godt til rette i lænestolen med et uldtæppe over fusserne. Og når ram­merne ikke er per­fek­te, så kan du jo ikke læse, vel?

Jo, du kan. Din egen forestill­ing om den ideelle læs­esi­t­u­a­tion er nem­lig en af læseglæ­dens største fjen­der. Dét er en af nøgleind­sigterne fra en række adfærd­sun­der­søgelser, som bib­liotek­erne i Gen­tofte, Allerød, Lyn­g­by og Fre­dens­borg i fæl­lesskab har lavet.

Der­for har vi samar­be­jdet om en kam­pagne, som skal få flere vok­sne til at læse skøn­lit­ter­atur ved at gøre op med, at vi kan kun læse i per­fek­te omgivelser. Og som giv­er en række gode råd til at komme i gang – baseret på velk­endte adfærd­sprin­cip­per. Alt sam­men smukt forenet i et hash­tag og en visuel iden­titet med ret så fine billed­er, som vores egen hus­fo­tograf Nick har taget.

Her en smagsprøve, hvor dette indlægs for­fat­tere er sprunget ud som mod­eller – ful­gt af fire point­er fra kampagnen:

#1: Adfærdsprincipper som afsæt

Når vi vil have folk til at gøre noget andet, end de gør i dag, så kom­mer det nok ikke som nogen over­raskelse, at vi har bygget kam­pag­nen på adfærd­sprin­cip­per. De behøver næppe den store intro­duk­tion for den tro­faste læs­er, så her blot et par ord om tre udval­gte prin­cip­pers rel­e­vans i denne kampagne:

  • Nemhed trum­fer alt: Kam­pag­nen har fokus på at formi­dle, hvor nemt det er at læse. For det kræver fak­tisk bare en bog. Punktum.
  • Social proof: Vi vis­er, at andre også læs­er i uper­fek­te sit­u­a­tion­er – og opfor­dr­er mål­grup­pen til at gøre det samme.
  • Moment of Pow­er: Kam­pag­nen blev timet til at starte op, som det blev mørkere og koldere – og dermed mere oplagt at læse end at klippe hæk. Og så plac­erede vi bog­mærk­er nogle af de sted­er, hvor vi gerne ville have folk til at læse. Mere om det om lidt.

#2: Koncept – hashtag og visuel identitet

Selvom der er tale om en min­dre kam­pagne i et afgrænset lokalom­råde, har vi selvføl­gelig udviklet et kon­cept for den. Det tæller dels hash­tagget #grib­bo­gen, dels en visuel identitet.

Med hash­tagget har vi kogt hov­ed­bud­sk­a­bet i kam­pag­nen ned i et udtryk: Du skal gribe en bog. Vi havde mange bud i spil, men land­ede på #grib­bo­gen af to årsager: For det første for­di det illus­tr­erer han­dling – vi vil gerne have folk til at tage en bog i hån­den. For det andet for­di det inde­hold­er ordet bog. Det var nem­lig vigtigt, at der er tale om en fysisk bog og ikke en e‑bog – og der­for ram­mer hash­tagget bedre ved at inde­holde ordet bog (eller side) end ved at inde­holde ordet læs”.

Og hvor­for en fysisk bog, spørg­er du måske? Jo, for­di en papir­bog giv­er en mere rum­melig oplevelse og et bedre kro­nol­o­gisk overb­lik, når du vender sider. Og den er dermed bedre til at holde din hjerne skarp. Det kan du blive klogere på fx i denne artikel.

Ved at bruge hast­taget i al mate­ri­ale og alle aktiviteter har vi sikret en rød tråd i kam­pag­nen. Og vi har gjort mål­grup­pens læs­ning del­bar under én fællesnævner.

Nu tænker du måske: Ha, den lå lige til højrebenet med et bog­mærke i en bogkam­pagne, hva’?”. Men nu er der jo ingen skam i at ty til ting, der lig­ger lige for fød­derne af en. Der­for har vi lavet en række bog­mærk­er. Vi ville gerne have mål­grup­pen til at læse fysiske bøger. Der­for ville vi også gerne have et fysisk ele­ment i kam­pag­nen knyt­tet til bogen og læseoplevelsen.

Fra et mål­grup­peper­spek­tiv er ideen med bog­mærk­erne, at de både er i brug, når man læs­er, og dermed min­der en om, at man er i gang om at gøre noget godt for sig selv (jf. adfærd­sprin­cip­pet om kon­sis­tens) og måske end­da giv­er lyst til at dele oplevelsen. Og at de kan fange inter­essen, når de fx lig­ger hos kaf­febaren eller i yoga-studiet.

Vi har lavet otte forskel­lige bog­mærk­er til kam­pag­nen med forskel­lige bud­sk­aber. De spiller på forskel­lige adfærd­sprin­cip­per og er designet til at ligge hos nogle af de lokale samar­be­jdspart­nere, der har takket ja til at bakke op om kampagnen.

Sådan her ser de ud:

#4: Digital dimension – webartikler, nyhedsbreve og SoMe-opslag

Ingen kam­pagne i 2020 uden dig­i­tale ele­menter. Hash­tagget er selvføl­gelig tiltænkt et dig­i­talt liv, og det optræder der­for i både SoMe-opslag, billed­delinger og artik­ler skrevet til kam­pag­nen. Som afsender har de respek­tive bib­liotek­er kick­startet kam­pag­nen ved at dele et opslag med en konkur­rence, som ser sådan her ud:

For konkur­rencer er jo altid gode til at få folk til at interagere.

Vi har også skrevet en artikel til bib­liotek­ernes hjemmesider, der giv­er mål­grup­pen gode råd til at kick­starte læs­nin­gen. Den er selvføl­gelig også baseret på adfærd­sprin­cip­per. Og den bliv­er snart ful­gt op af end­nu en artikel, der har fokus på de gavn­lige effek­ter af den læs­ning, mod­tagerne forhåbentlig allerede er godt i gang med.

Når vi ikke har kørt de gavn­lige effek­ter i still­ing som hov­ed­bud­skab i kam­pag­nen, er det for­di, det sjældent er motiv­erende nok i sig selv, at noget er sundt. Lige­som vi alle sam­men godt ved, at vi burde løbe et mara­ton i stedet for at spise end­nu en plade Marabou.

Test dig til effekt

Kam­pag­nen har ikke kørt længe nok til, at vi kan sige noget om effek­ten end­nu. Men den bliv­er selvføl­gelig ful­gt op af en eval­uer­ing. Vi skal bl.a. se på, hvilke bud­sk­aber der er trængt bedst igen­nem hos mål­grup­pen. Hvilke læseråd har hjulpet med at kick­starte læsningen?

Bib­liotek­erne i Gen­tofte, Allerød, Lyn­g­by og Fre­dens­borg har fra start haft den til­gang, at de vil teste forskel­lige ting af – apro­pos de forskel­lige bog­mærk­er og fotos. Den til­gang er vi store fans af. Vis­er det sig, at nogle ele­menter har en god effekt, så kan de give lærin­gen videre til andre bib­liotek­er. Hvem ved, om du så støder på et fint bog­mærke på din lokale kaf­febar, selvom du befind­er dig i Silke­borg eller det syd­fynske øhav? I så fald må du endelig dele det med os og en kærlig hilsen til #grib­bo­gen.

Mød

Marie Hemmingsen
Lead Content Advisor

Maries arbejdsdag er fyldt op af lige dele strategi, copywriting og projektledelse. Hun udvikler kommunikationsstrategier og personaer, skriver kernefortællinger og stillingsopslag og gør hjemmesider og vejledninger mere brugervenlige. Marie har bl.a. løst opgaver for Sampension, Digitaliseringsstyrelsen og Aarstiderne og er redaktør på vores egen bro blog.