Grib en bog: En kampagne til forsvar for den uperfekte læsesituation

Hvis du har det lige­som os, så ville du ønske, at du fik læst lidt flere bøger. Af den skøn­lit­terære slags. Der kom­mer bare børn, vas­ketøj og dårlige tv-serier i vejen. Du når aldrig til at brygge en kande te, tænde stearinl­y­sene og sætte dig godt til rette i lænestolen med et uldtæppe over fusserne. Og når ram­merne ikke er per­fek­te, så kan du jo ikke læse, vel?

Jo, du kan. Din egen forestill­ing om den ideelle læs­esi­t­u­a­tion er nem­lig en af læseglæ­dens største fjen­der. Dét er en af nøgleind­sigterne fra en række adfærd­sun­der­søgelser, som bib­liotek­erne i Gen­tofte, Allerød, Lyn­g­by og Fre­dens­borg i fæl­lesskab har lavet.

Der­for har vi samar­be­jdet om en kam­pagne, som skal få flere vok­sne til at læse skøn­lit­ter­atur ved at gøre op med, at vi kan kun læse i per­fek­te omgivelser. Og som giv­er en række gode råd til at komme i gang – baseret på velk­endte adfærd­sprin­cip­per. Alt sam­men smukt forenet i et hash­tag og en visuel iden­titet med ret så fine billed­er, som vores egen hus­fo­tograf Nick har taget.

Her en smagsprøve, hvor dette indlægs for­fat­tere er sprunget ud som mod­eller – ful­gt af fire point­er fra kampagnen:

#1: Adfærdsprincipper som afsæt

Når vi vil have folk til at gøre noget andet, end de gør i dag, så kom­mer det nok ikke som nogen over­raskelse, at vi har bygget kam­pag­nen på adfærd­sprin­cip­per. De behøver næppe den store intro­duk­tion for den tro­faste læs­er, så her blot et par ord om tre udval­gte prin­cip­pers rel­e­vans i denne kampagne:

  • Nemhed trum­fer alt: Kam­pag­nen har fokus på at formi­dle, hvor nemt det er at læse. For det kræver fak­tisk bare en bog. Punktum.
  • Social proof: Vi vis­er, at andre også læs­er i uper­fek­te sit­u­a­tion­er – og opfor­dr­er mål­grup­pen til at gøre det samme.
  • Moment of Pow­er: Kam­pag­nen blev timet til at starte op, som det blev mørkere og koldere – og dermed mere oplagt at læse end at klippe hæk. Og så plac­erede vi bog­mærk­er nogle af de sted­er, hvor vi gerne ville have folk til at læse. Mere om det om lidt.

#2: Koncept – hashtag og visuel identitet

Selvom der er tale om en min­dre kam­pagne i et afgrænset lokalom­råde, har vi selvføl­gelig udviklet et kon­cept for den. Det tæller dels hash­tagget #grib­bo­gen, dels en visuel identitet.

Med hash­tagget har vi kogt hov­ed­bud­sk­a­bet i kam­pag­nen ned i et udtryk: Du skal gribe en bog. Vi havde mange bud i spil, men land­ede på #grib­bo­gen af to årsager: For det første for­di det illus­tr­erer han­dling – vi vil gerne have folk til at tage en bog i hån­den. For det andet for­di det inde­hold­er ordet bog. Det var nem­lig vigtigt, at der er tale om en fysisk bog og ikke en e‑bog – og der­for ram­mer hash­tagget bedre ved at inde­holde ordet bog (eller side) end ved at inde­holde ordet læs”.

Og hvor­for en fysisk bog, spørg­er du måske? Jo, for­di en papir­bog giv­er en mere rum­melig oplevelse og et bedre kro­nol­o­gisk overb­lik, når du vender sider. Og den er dermed bedre til at holde din hjerne skarp. Det kan du blive klogere på fx i denne artikel.

Ved at bruge hast­taget i al mate­ri­ale og alle aktiviteter har vi sikret en rød tråd i kam­pag­nen. Og vi har gjort mål­grup­pens læs­ning del­bar under én fællesnævner.

Nu tænker du måske: Ha, den lå lige til højrebenet med et bog­mærke i en bogkam­pagne, hva’?”. Men nu er der jo ingen skam i at ty til ting, der lig­ger lige for fød­derne af en. Der­for har vi lavet en række bog­mærk­er. Vi ville gerne have mål­grup­pen til at læse fysiske bøger. Der­for ville vi også gerne have et fysisk ele­ment i kam­pag­nen knyt­tet til bogen og læseoplevelsen.

Fra et mål­grup­peper­spek­tiv er ideen med bog­mærk­erne, at de både er i brug, når man læs­er, og dermed min­der en om, at man er i gang om at gøre noget godt for sig selv (jf. adfærd­sprin­cip­pet om kon­sis­tens) og måske end­da giv­er lyst til at dele oplevelsen. Og at de kan fange inter­essen, når de fx lig­ger hos kaf­febaren eller i yoga-studiet.

Vi har lavet otte forskel­lige bog­mærk­er til kam­pag­nen med forskel­lige bud­sk­aber. De spiller på forskel­lige adfærd­sprin­cip­per og er designet til at ligge hos nogle af de lokale samar­be­jdspart­nere, der har takket ja til at bakke op om kampagnen.

Sådan her ser de ud:

#4: Digital dimension – webartikler, nyhedsbreve og SoMe-opslag

Ingen kam­pagne i 2020 uden dig­i­tale ele­menter. Hash­tagget er selvføl­gelig tiltænkt et dig­i­talt liv, og det optræder der­for i både SoMe-opslag, billed­delinger og artik­ler skrevet til kam­pag­nen. Som afsender har de respek­tive bib­liotek­er kick­startet kam­pag­nen ved at dele et opslag med en konkur­rence, som ser sådan her ud:

For konkur­rencer er jo altid gode til at få folk til at interagere.

Vi har også skrevet en artikel til bib­liotek­ernes hjemmesider, der giv­er mål­grup­pen gode råd til at kick­starte læs­nin­gen. Den er selvføl­gelig også baseret på adfærd­sprin­cip­per. Og den bliv­er snart ful­gt op af end­nu en artikel, der har fokus på de gavn­lige effek­ter af den læs­ning, mod­tagerne forhåbentlig allerede er godt i gang med.

Når vi ikke har kørt de gavn­lige effek­ter i still­ing som hov­ed­bud­skab i kam­pag­nen, er det for­di, det sjældent er motiv­erende nok i sig selv, at noget er sundt. Lige­som vi alle sam­men godt ved, at vi burde løbe et mara­ton i stedet for at spise end­nu en plade Marabou.

Test dig til effekt

Kam­pag­nen har ikke kørt længe nok til, at vi kan sige noget om effek­ten end­nu. Men den bliv­er selvføl­gelig ful­gt op af en eval­uer­ing. Vi skal bl.a. se på, hvilke bud­sk­aber der er trængt bedst igen­nem hos mål­grup­pen. Hvilke læseråd har hjulpet med at kick­starte læsningen?

Bib­liotek­erne i Gen­tofte, Allerød, Lyn­g­by og Fre­dens­borg har fra start haft den til­gang, at de vil teste forskel­lige ting af – apro­pos de forskel­lige bog­mærk­er og fotos. Den til­gang er vi store fans af. Vis­er det sig, at nogle ele­menter har en god effekt, så kan de give lærin­gen videre til andre bib­liotek­er. Hvem ved, om du så støder på et fint bog­mærke på din lokale kaf­febar, selvom du befind­er dig i Silke­borg eller det syd­fynske øhav? I så fald må du endelig dele det med os og en kærlig hilsen til #grib­bo­gen.