Det kræver en god organisationskultur at bygge virksomheden op sammen med medarbejdere og ansvar

Har du tænkt over, at du er en del af organ­i­sa­tion­skul­turen? Det har du sikkert, din dead­line i mor­gen og dit ans­var fylder nok bare mere. At glemme kul­turen kan dog blive et prob­lem. Her kan du læse lidt om hvor­for – og hvis du hellere vil lytte, kan vi også hjælpe med det (se allernederst).

En konstant, paradoksal faktor

Engang fokuserede de fleste virk­somhed­er primært på at pro­duc­ere. Senere blev strate­gien omdrejn­ingspunk­tet. Værdier kunne også noget. Troede man. For de endte ofte som gen­ve­je til ingenting. 

Bag pro­duk­ter, strate­gi­er, værdier og så videre lå kul­turen hele tiden og lurede. Mange sted­er vid­ste man godt, at der var en særlig kul­tur i den enkelte virk­somhed. Men det var noget blødere, noget der kom i anden række. 

Det er fak­tisk paradok­salt: Kul­tur er foran­derlig, men organ­i­sa­tion­skul­tur er også en kon­stant, der aldrig vil forsvin­de. At forstå, hvor­for og hvor­dan virk­somhe­dens kul­tur er vigtig, bliv­er ved med at være afgørende for at få trivsel og succes. 

Organisationskultur er mange ting

Kul­tur drejer sig om, hvor­dan vi men­nesker inter­ager­er, arbe­jder, vokser og udvikler os sam­men. Ordet kom­mer fra det latinske cul­tura”, og forbindelsen kender du garan­teret fra at kul­ti­vere. At kende et ords bag­grund, ety­molo­gi, hjælper dog ikke i sig selv. Visu­alis­eringer kan til gengæld give overb­lik, her er en af de gode, gam­le kendte mod­eller, der har fået meget gennemslagskraft:

Pyramide figur delt op i artefakter, skueværdier og grundlæggende underliggende antagelser. Dette ansvar gør at du får en bedre kultur

Det er ledelsens ansvar

Det er vigtigt at huske, at man er nødt til at arbe­jde med kul­turen, for­di der ellers er risiko for, at den kom­mer til at arbe­jde mod én. I sid­ste ende er kul­turen et ledelsesans­var. For selv om vi er forskel­lige som men­nesker, så står de virk­somhed­er bedst, hvor man arbe­jder mod et fælles mål og har en klar ide om, hvad man vil opnå. Det er der lavet mass­er af bev­is­førelse for. Og det er og bliv­er en led­ers opgave at sætte, dri­ve og selvføl­gelig holde øje med løbende. Kul­turen er der hele tiden, og den udvikler sig kon­stant. Så hvis man ikke er bev­idst om den, kan den bevæge sig i alle retninger. 

Uagtet ledelsesans­varet, så bør vi minde os selv om, at Kul­turen er også noget vi gør og skaber sam­men. Vi fylder på ved vores tilst­ede­værelse – og trækker fra ved vores fravær, vi fasthold­er og udvider måske ved at give/​tage, gøre/​handle. Vi påvirk­er alle kul­turen på godt og ondt. Ved du mon, hvad du gør?

Rammer og fællesskab

Så øjnene på bold­en, hold kursen og alt det der. Det hjælper. Men tilbage til pointen om, at kul­turen er foran­derlig – ikke mindst for­di, ver­den uden om virk­somhe­den er i bevægelse, og dermed mere eller min­dre direk­te påvirk­er tilbage ind i virk­somhe­den. Fx vil selv et nok så omfat­tende og vel-imple­menteret kul­tur-pro­jekt fra første halvdel af 2010’erne, næppe være tip­top-aktuelt i dag.

Kul­tur­er vokser frem i den udvek­sling og i det fæl­lesskab, der er mellem men­nesker. Der­for er den svær at styre. Men som led­er har du et særligt ans­var. Og du kan beg­y­n­de med at lade dig inspirere af, hvor­dan andre har arbe­jdet med de fæl­lessk­aber, som organ­i­sa­tion­skul­tur­er er. 

Enkle tips

Husk at tage kul­turen alvorligt, vær opmærk­som på, hvor­dan den har det, og hvor­dan den udvikler sig. Det kan du allerbedst gøre ved at huske at lægge øret til jorden. 

Men dernede kan du jo ikke rode rundt hele tiden. Så brug også ørerne til at høre den nye sæson af vores pod­cast, bro fm, der udkom­mer i for­som­meren 2022, og har fokus på organ­i­sa­tion­skul­tur­er. Lyt med på bro fm, Spo­ti­fy eller Apple Pod­cast.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.