Hjemmekontor og fundament under bro med vand i baggrunden

Som­mer­fe­rien er ovre. Vi har haft tid til ro og reflek­sion. Til lige at puste ud og sam­le tråde og erfaringer fra end­nu et halvår med foran­dringer. Og for mange af os også tid til at for­berede, hvor­dan resten af 2021 skal for­løbe. Vac­cin­erne ruller, og om lidt lever vi i en post-coro­natid, hvor meget er som før, og end­nu mere er anderledes. Hvad kom­mer det til at betyde for vores ledelse og vores organisationer?

Det kunne være nærliggende at tale om, at vi nu kan vende tilbage” til nor­male til­stande. Men jeg er ikke bege­jstret for ord­val­get. For som ledere bør vi ikke bare genindlæse de agen­daer og ambi­tion­er, vi havde inden COVID-19. Det ville i hvert fald være uhen­sigtsmæs­sigt at gøre det. For det er nu, vi for alvor skal tænke det sen­este knap hal­van­det års erfaringer og oplevelser ind i vores strate­gi­er og adfærd og sørge for, at den nye viden og de nye læringer bliv­er indar­be­jdet som gode van­er, der hjælper os styr­ket videre.

I den forbindelse står du som led­er over­for en afgørende udfor­dring. For som så mange andre har du betrådt ukendt land siden marts sid­ste år og nav­igeret i myr­i­ad­er af ubek­endte. Der­for er der en øget risiko for, at dét, du noter­er som læringer, i virke­lighe­den blot er antagelser og ikke et sta­bilt grund­lag at basere din ledelse på. Lad os dykke ned i eksem­plet fra før: hjemmearbejde.

Det normale hjemmearbejde

Som udgangspunkt er jeg hverken for eller imod hjem­mekon­toret. Under ned­luknin­gen fik vi hjem­mear­be­jde og dis­tanceledelse til at fun­gere, men det er ikke ens­be­ty­dende med, at vi ukri­tisk skal fort­sætte ad samme vej. Fra adfærds­forsknin­gen ved vi kun alt for godt, at en løs­ning, som fun­ger­er i én kon­tekst, ikke nød­vendigvis fun­ger­er i en anden. 

Lige nu sid­der mangt en økono­mi­ans­varlig og ser mulighe­den for at spare på husle­jen og i stedet investere i hæve-/sænke­bor­de til pri­vatadressen. Hjem­mear­be­jdet er på vej til at blive det nye nor­male. Men i bege­jstrin­gen for den nye flek­si­bilitet må vi ikke glemme de men­neske­lige kon­sekvenser, som fravær af fysisk inter­ak­tion kan have for medar­be­jderne i din organisation.

Vi er sociale væsener

Under pan­demien har mange medar­be­jdere været taknem­melige over at have et arbe­jde, der sikr­er basale men­neske­lige behov. Mad på bor­det og tag over hov­edet. Men de har ikke haft en arbe­jd­splads, som taler til et andet vigtigt men­neske­ligt behov, nem­lig behovet for fæl­lesskab: At kunne høre til en gruppe. Nuv­el, de har hørt til på dis­tan­cen. Men de har ikke haft den sæd­van­lige kon­takt, der er så afgørende for os som sociale væsener.

Uden et fælles rum bliv­er vi indi­vid­u­alis­erede og isol­erede. Med hjem­mear­be­jdet svin­der vores tilknyt­ning, og det tær­er på kul­turen, sociale rela­tion­er og loy­aliteten. Det gør det også sværere at rekrut­tere og onboarde, for­di vi ikke kan præsen­tere den atmos­fære, der er unik for jeres organisation.

Hvad virker for jer?

Hvis I skal eller allerede er retur på kon­toret, så overvej, både hvilke mulighed­er og hvilke bar­ri­er­er I står over­for. Og tag højde for din medar­be­jder­sam­men­sæt­ning. Har du et overve­jende ekstro­vert eller intro­vert team, og hvad bety­der svaret på det spørgsmål for jeres lever­ance på dis­tan­cen? Kan I finde ind­sigter i data såsom sygedage og APV-besvarelser? Eller kan I gå kval­i­ta­tivt til værks og gen­nem­føre inter­views med en række medar­be­jdere for at finde ud af, hvad der virk­er og ikke virk­er for dem hjemmefra?

Måske dit team trives med hjem­mear­be­jde. Måske det har givet dine kol­leger en oplevelse af fri­hed, ans­var og ejer­skab. Eller måske det har været et mareridt for fam­i­lie­faren, der bor i en lille lej­lighed, og for den nyansat­te, der stadig ikke føler sig som en del af organ­i­sa­tio­nen. Bid mærke i måske’erne. For eksem­plerne er blot gætværk og mave­fornem­melser. Hverken du eller jeg ved, hvilke virke­lighed­er der eksis­ter­er i vores organ­i­sa­tion­er, hvis ikke vi kig­ger efter og åbn­er dialo­gen. Vi skal starte det rigtige sted: med at under­søge det, vi ikke ved med sikker­hed. Ellers hvil­er vores beslut­ninger på antagelser, og dermed risik­er­er vi at tage fejl. Og efter­som det kan have store kon­sekvenser at træffe fork­erte valg nu, må du gøre dit forar­be­jde, hvis du skal lede dit team sikkert gen­nem foran­dringerne i køl­van­det på pandemien.

Vær ydmyg og tålmodig

Som led­er har du et ans­var for at under­søge, hvilke men­neske­lige behov der eksis­ter­er i netop din organ­i­sa­tion – i din afgrænsede virke­lighed. Det vil dine medar­be­jdere hon­orere dig for. Her­fra lyder anbe­falin­gen i almin­de­lighed, at hvis du skal lede ind­sigts- og adfærds­baseret gen­nem foran­dringer, så skal du passé på med bas­tante udmeldinger midt i bryd­ningsti­den. Og i særde­leshed, at du ikke skal fun­dere din ledelse på tyn­de trends og gætværk.

I stedet skal du være nys­ger­rig, spørge ind og følge op. For som led­er er nys­ger­righed dit per­son­lige red­skab til at holde trit med dit teams behov. Men oprigtig nys­ger­righed og lyd­hørhed er en svær dis­ci­plin, hvor du skal kunne give slip på kon­trollen, give mikro­fo­nen til organ­i­sa­tio­nen og ydmygt tage imod, hvad der bliv­er sagt.

Det store spørgsmål er, om hjem­mear­be­jde over­hovedet har en berettigelse efter coro­na. Og svaret find­es i, hvad netop dine medar­be­jdere har brug for.

Blogindlægget er baseret på Helles kro­nik i børsen.

Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.