Hjemmekontoret kræver bedre vaner og adfærdsdesign

Sådan kommer du sovende til bedre resultater

Ahhh, hjem­mekon­toret. Tænk på flek­si­biliteten – en hverdag (næsten) skræd­der­syet til dine behov. Med fri­he­den til at gå en tur, tage en lur eller hente ungerne inden myl­dretrafikken for alvor ram­mer. De sid­ste arbe­jd­sop­gaver kan du såmænd snildt snuppe senere – hjem­mekon­toret har jo i prin­cip­pet døgnåbent. Og ingen tager skade af, at du sender en mail kl. 23.30, vel? 

Det korte svar er: Jo, det påvirk­er dig. Dri­ver du dit hjem­mekon­tor med samme til­gang som 7‑Eleven på Hov­ed­banegår­den, dri­ver du sandsyn­ligvis rov­drift på din søvn og dermed din evne til at præstere. Der er dog håb forude, hvis du for­mår at gen­vin­de kon­trollen over dine såkaldte nutids-bias­es.

Brug et vækkeur eller stopur til lave adfærdsdesign

Din største fjende er dit fremtids-jeg

Når du ikke får den ro, din hjerne har brug for inden sen­getid, bliv­er det prob­lema­tisk. Det kan få kon­sekvenser for dit hel­bred, din arbe­jds­glæde og din præstationsevne. 

Prob­lemet opstår ofte som en kon­sekvens af det, vi inden for adfærdsv­i­den­sk­aben, kalder nutids-bias. Som men­nesker har vi ten­dens til at fokusere på den beløn­ning eller kon­sekvens, vi oplever i nuet frem­for langsigt­ede gevinster. 

Det er her de man­glende ram­mer på hjem­mekon­toret kom­mer ind i billedet. Gevin­sten ved at for­længe frokost­pausen eller hente børn tidligt tirs­dag efter­mid­dag kan veje tun­gere i din beslut­ning­spro­ces end den dead­line, du har på fredag. Arbe­jdet ender der­for hur­tigt som anden­pri­or­itet på hjem­mekon­toret. Med andre ord det kan godt vente.”

 

Planlæg dig ud af den dårlige søvn

Din søvn er påvir­ket af dine aktiviteter i løbet af dagen. Der­for er det nød­vendigt, at du find­er struk­turen, når du arbe­jder hjem­me­fra. Din kon­tor­tid’, om du vil. Det er ikke nogen smal sag – du skal nem­lig tage kam­p­en op mod dine van­er og dermed dine nutids-bias­es. Vil du ændre din adfærd, kræver det struk­tur. I bro ved vi heldigvis en ting eller to om adfærdsdesign. 

Vi har fak­tisk allerede talt om, hvor­dan du kan lykkes med at bryde og skabe van­er i bro fm pod­cas­ten: Få styr på dit indre vanedyr.

Lad os se på, hvor­dan du ændr­er dine van­er på hjem­mekon­toret, så du både sover og præster­er bedre på dit arbejde. 

 
 

1: Find din motivation

Det kræver moti­va­tion at ændre adfærd. Uden moti­va­tion er der ingen dri­vkraft bag din plan­lagte adfærd. Brug et øje­b­lik på at under­søge, hvilke pos­i­tive ting din ønskede adfærd bringer med sig. Måske kan en plan­lagt kalen­der og faste lukke­tider giv­er dig mere over­skud til din fam­i­lie eller en ekstra tur i løbek­lubben. Fokusér på det, og skriv det ned, eller optag det på video. Det er vigtigt, at du kan minde dit fremtids-jeg om, hvor­for du gør, som du gør, indtil det bliv­er en vane. 

 
 

2: Bryd din ønskede adfærd ned til konkret handling

Giv dig selv de bed­ste forud­sæt­ninger for at holde fast i dine nye van­er. Sæt ord på, hvad du helt præ­cist skal gøre og hvornår. Husk at være real­is­tisk i forhold til din tid, så du ikke senere føler, at din egen plan er umulig at følge til dørs. Og vær så konkret som muligt, fx: 

  • Jeg føl­ger op på mine e‑mails mandag efter morgenmaden.
  • Jeg går en tur efter frokost hver mandag og onsdag. 
  • Jeg lukker min arbe­jd­scom­put­er kl. 17.00, og jeg tjekker ikke min e‑mail herefter. 
 

3: Definér din trigger

Gør det nemt for dig selv at opretholde dine nye van­er. Opsæt når så’-regler, så du tvinger dig selv til at tænke et flow ind i din hverdag på hjem­mekon­toret. Det kan fx se sådan her ud:

  • Når jeg har arbe­jdet inten­sivt i 45 min­ut­ter, hold­er jeg en pause på 5 minutter.
  • Når jeg har spist frokost om manda­gen, går jeg en tur på 15 minutter.

Bliv­er du ved med at træne sam­men­hæng mellem to begiven­hed­er, bliv­er forbindelsen automa­tisk med tiden.

 

4: Planlæg opfølgning

Din plan bliv­er let forstyrret af virke­lighe­den – kol­le­gaer, børn eller uforud­sete opgaver. Plan­læg der­for at følge op på dine van­er, så du hold­er øje med din pro­gres­sion. På den måde kan du komme tilbage på sporet, hvis du træder ved siden af. Det kan gøres så nemt som at oprette en ugentlig reminder i din kalender.

 
 

Og få så styr på hjemmekontorets åbningstider, ikk’?

Hvis du vil komme sovende til bedre resul­tater, så er det nu du skal tage kam­p­en op mod de dårlige van­er, så dine arbe­jd­sop­gaver og dead­lines ikke bliv­er rykket til de sene aften­timer. Med struk­tur og reelle åbn­ingstider på hjem­mekon­toret giv­er du din hjerne mulighed for at restituere nat­ten over, og du giv­er dig selv en ærlig chance for at være mere effektiv. 

Christiane er konsulent og arbejder med kommunikation og adfærdsdesign.

Mød

Nathalie Søegaard
Seniorkonsulent

Nathalie beskæftiger sig både med kommunikation og adfærdsdesign. Nathalie er særlig kompetent i felten, når hun samler indsigter om målgruppers adfærd, og hvorfor de træffer beslutninger, som de gør. De indsigter bruger hun til at formulere klare budskaber og nudges, der flytter målgruppens adfærd.

Det har hun gjort for en stribe af vores kunder blandt andet Københavns Kommune, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Bispebjerg Hospital.

Derudover underviser Nathalie i, hvordan vi kan bruge adfærdsdesign og nudging til at flytte adfærd på workshops og webinarer.