Bro anbefaler tre bøger til inspiration til nye strategiprocesser

Tre anbefalinger til strategiprocessen

Strate­giprocess­er kan være kom­plekse. Tanken om på de mange ele­menter, du skal tage højde for, kan tage pusten fra de fleste.

Der­for server­er vi her fire anbe­falinger, du kan dykke ned i, hvis du står foran en strate­gipro­ces. Klik dig igen­nem anbe­falingerne neden­for, og læs fire ekspert­ers bud på, hvor­for du skal søge din inspi­ra­tion netop her. 

Eva Rieks anbefaler bog Applied Empathy

#1 Eva anbefaler:

Applied Empa­thy af Michael Venturas

Michael Ven­turas har nogle inter­es­sante per­spek­tiv­er om, at vi skaber en bedre kul­tur, bedre rela­tion­er til vores kun­der og en bedre bundlin­je, hvis vi bliv­er bedre til at bringe empati ind i vores organisationer. 

I Ven­turas optik han­dler empati om at få en dybere forståelse af andre men­nesker via ind­sigter og blive god til at stille de svære spørgsmål (og lytte efter svaret). Og ikke mindst få mod­et til at ændre det, der skal ændres!”

Josefine Eliasen anbefaler bog ’Med andre øjne’

#2 Josefine anbefaler:

Med andre øjne af Søren Bechmann

’Med andre øjne’ er til meto­denør­den. Den er rel­e­vant i en strate­gipro­ces, for­di du lær­er at undgå den klas­siske fejl kun at fokusere på interne process­er og opti­merede værdikæder – frem­for at designe process­er med afset i brugere, kun­der og borgere. 

I bogen kan du bl.a. læse om for­ret­ningsmod­eller i opbrud, og du får konkrete metoder til at ind­sam­le, kortlægge og imple­mentere ind­sigter, så du får din mål­gruppe i spil.” 

Lotte Berthelsen anbefaler podcast  Nudge Towards Better Behaviours: Laszlo Bock

#3 Lotte anbefaler:

IDEO U – Nudge Towards Bet­ter Behav­iours: Las­z­lo Bock

Inter­viewet med Las­z­lo Bock er en intro­duk­tion til at tænke adfærds­de­sign og nudges ind i en organ­isatorisk kon­tekst. Las­z­lo kom­biner­er organ­i­sa­tion­sp­sykol­o­giske teori­er og viden med nudg­ing – han sæt­ter fokus på, at bæredygtige foran­dringer ikke dri­ves af enkelte indi­vider, men af teams, der sam­men ændr­er hinan­dens kontekst.”

 

Er du klar til strategiprocessen?

De fire anbe­falinger er inspir­eret af de metoder og til­gange, vi arbe­jder ud fra i bro. Hvis du er mere nys­ger­rig på strate­giprocess­er, så kon­takt os endelig. Vi har altid kaffe på kan­den og metode­bøger ved hånden.