Endelig skete det! Vi har smidt mund­bindet og kan vende tilbage til en ny nor­mal rytme. Lige som os har du sikkert allerede mær­ket forårs­fornem­melserne presse sig på — og med det kom­mer lysten til han­dling.
Der­for kom­mer her en opfor­dring, som du måske lige skal tygge på: 

Øverst på din to do-liste bør være en… stop-liste.

Ja, du hørte rigtigt. Vi opfor­dr­er dig til at vende dit instinkt om og sætte tryk bag gen­starten ved at skære ned på din to-do-liste. Lyder det uam­bitiøst? Det er det over­hovedet ikke. 

Efter to år med omstill­inger og man­glende rytme er den knappe ressource nem­lig meget vel vores men­tale kapacitet og eksekver­ingskraft. På hver vores måde har vi brugt store mængder af ener­gi på at holde ud – tilpasse os, finde work-arounds, få pri­vatlivet til at hænge sam­men. Befrielsen ved at vende tilbage til nor­malen han­dler i høj grad om at gen­finde sin fly­ve­højde. Både for organ­i­sa­tio­nen og for den enkelte.

Der­for er to-do-lis­tens over­sete ven værd at hylde — især på arbe­jd­splad­sen. Den gode stop-liste hjælper jer nem­lig med at udpege, hvad der er værd at holde op med for at give plads til noget vigtigere.

Kunsten at trække fra

Foran­dring­ste­orien, du skal kende, hed­der sub­trac­tive change. Den går ud på at skabe frem­drift ved at trække fra, før man læg­ger til. Peri­oder med store foran­dringer har det nem­lig med at efter­lade en masse opgaver og process­er, der er blevet min­dre værdi­fulde, men som stadig bliv­er hæn­gende som en fast­fros­set his­to­rie. Ledelses­forskere taler om frozen his­to­ry, som bidrager til orga­ni­za­tion­al clut­ter – gam­melt rod i biksen.

Der er med andre ord behov for at huske de mange foran­dringer, vi har været igen­nem de sid­ste par år – især dem, der ikke var ønskværdi­ge og dem, der er blevet blot­lagt. Der skjuler sig nem­lig en stor gevinst ved at rydde op i den fast­frosne his­to­rie for at skabe rum til de vigtig­ste pri­or­i­teringer igen.

Grun­den til, at gevin­sten er skjult, er vores egen begrænsede evne til at opdage den. Vi er sim­pelthen blinde over for poten­tialerne ved at trække fra, for­di det grundlæggende føles uam­bitiøst. Sub­trac­tive blind­ness er et helt naturligt men­neske­ligt instinkt, som forskere fak­tisk under­søger, hvor­dan man kan omgå. Kun­sten er der­for at over­be­vise sig selv og sin organ­i­sa­tion om, at den største vær­di fak­tisk kan ligge uden for éns umid­del­bare synsfelt.

Der­for kom­mer den vigtig­ste pointe i hele den her tekst nu… Det er en fælles holdop­gave at udpege kan­di­dater­ne til stop-lis­ten. For­di det er vigtigt med mange per­spek­tiv­er på det værdisk­abende. For­di I har haft lange peri­oder på afs­tand fra hinan­den. Og for­di selve omsor­gen ved at give hinan­den lov til at udpege et stykke fast­fros­set his­to­rie er en markant del af gevinsten.

Stop-lis­tens vigtig­ste funk­tion er at skabe en legit­im sam­tale om, hvad der har mis­tet sin værdi.

Men hvor­dan gør man så det? Vi er glade for, at du spørg­er – vi har nem­lig et bud til dig, der led­er andre.

Tegn fire felter

Som led­er er den største frygt for at sætte gang i en stop-liste, at man åbn­er en lade­port for beklagelser eller sig­nalerer man­glende ambi­tion­er. Det er helt reelt.

Kun­sten er at løfte sig ud af snakken om, hvad der har været let og hårdt – og over i, hvilken vær­di de forskel­lige opgaver skaber. Som led­er skal du med andre ord ind­drage dit hold i vur­derin­gen af forhold­et mellem ind­sats og effekt.

Her er din ven en sim­pel matrix, som I kan bruge hver for sig. Den giv­er dit hold mulighed for at tage et helikopterb­lik på, hvor­dan vær­di­en i deres egne opgaver har udviklet sig fra deres perspektiv.

Her er et forslag til, hvor­dan du gør som leder:

  • Vur­der først, om du vil have hold­ets rå syn på det sam­lede arbe­jde eller om du vil kredse det ind til et særligt område.
  • Bed dit hold om hver især at udvælge de tre aktiviteter, de føler, har ændret sig mest siden de blev indført.
  • Giv dem matrix­en og bed dem vur­dere, hvad opgav­erne kræver af ind­sats og har af effekt for det sam­lede hold.
  • Hold­et skal nu hver for sig plotte aktiviteterne ind med hver sin farve: Hvilket felt lå de tidligere i og hvor lig­ger de nu?

Kan­di­dater­ne til din stop-liste har nu sam­let sig i det røde felt. Se dem gen­nem dit per­spek­tiv som led­er, men husk at dit hold meget vel kan se poten­tialer bedre end dig.

På den måde kom­mer I ufarligt gen­nem den sår­bare fase med at udpege stop-poten­tialerne. Du er nu klar til at tage snakken med dit hold om den endelige stop-liste på et oplyst grundlag.

Og I kan gå i gang med den opryd­ning, der får jer hur­tigt op i fly­ve­højde igen.

Mød

Morten Ro
Rådgiver

Morten Ro er kommunikationsrådgiver og ny redaktør på bro blog. Han har en baggrund som journalist og redaktionel udvikler med særligt fokus på, hvad det vil sige at engagere. Morten udvikler kreative koncepter og processer, hvor inddragelse af modtagerne ofte er en central komponent. Han tror på, at god kommunikation ikke bare handler om at blive hørt, men også om at lytte.