Rød mand med kuffert løber mellem skyer, imens mundbind og stopliste flyver bag ham

Befri jer selv med en stop-liste

Endelig skete det! Vi har smidt mund­bindet og kan vende tilbage til en ny nor­mal rytme. Lige som os har du sikkert allerede mær­ket forårs­fornem­melserne presse sig på — og med det kom­mer lysten til han­dling.
Der­for kom­mer her en opfor­dring, som du måske lige skal tygge på: 

Øverst på din to do-liste bør være en… stop-liste.

Ja, du hørte rigtigt. Vi opfor­dr­er dig til at vende dit instinkt om og sætte tryk bag gen­starten ved at skære ned på din to-do-liste. Lyder det uam­bitiøst? Det er det over­hovedet ikke. 

Efter to år med omstill­inger og man­glende rytme er den knappe ressource nem­lig meget vel vores men­tale kapacitet og eksekver­ingskraft. På hver vores måde har vi brugt store mængder af ener­gi på at holde ud – tilpasse os, finde work-arounds, få pri­vatlivet til at hænge sam­men. Befrielsen ved at vende tilbage til nor­malen han­dler i høj grad om at gen­finde sin fly­ve­højde. Både for organ­i­sa­tio­nen og for den enkelte.

Der­for er to-do-lis­tens over­sete ven værd at hylde — især på arbe­jd­splad­sen. Den gode stop-liste hjælper jer nem­lig med at udpege, hvad der er værd at holde op med for at give plads til noget vigtigere.

Kunsten at trække fra

Foran­dring­ste­orien, du skal kende, hed­der sub­trac­tive change. Den går ud på at skabe frem­drift ved at trække fra, før man læg­ger til. Peri­oder med store foran­dringer har det nem­lig med at efter­lade en masse opgaver og process­er, der er blevet min­dre værdi­fulde, men som stadig bliv­er hæn­gende som en fast­fros­set his­to­rie. Ledelses­forskere taler om frozen his­to­ry, som bidrager til orga­ni­za­tion­al clut­ter – gam­melt rod i biksen.

Der er med andre ord behov for at huske de mange foran­dringer, vi har været igen­nem de sid­ste par år – især dem, der ikke var ønskværdi­ge og dem, der er blevet blot­lagt. Der skjuler sig nem­lig en stor gevinst ved at rydde op i den fast­frosne his­to­rie for at skabe rum til de vigtig­ste pri­or­i­teringer igen.

Grun­den til, at gevin­sten er skjult, er vores egen begrænsede evne til at opdage den. Vi er sim­pelthen blinde over for poten­tialerne ved at trække fra, for­di det grundlæggende føles uam­bitiøst. Sub­trac­tive blind­ness er et helt naturligt men­neske­ligt instinkt, som forskere fak­tisk under­søger, hvor­dan man kan omgå. Kun­sten er der­for at over­be­vise sig selv og sin organ­i­sa­tion om, at den største vær­di fak­tisk kan ligge uden for éns umid­del­bare synsfelt.

Der­for kom­mer den vigtig­ste pointe i hele den her tekst nu… Det er en fælles holdop­gave at udpege kan­di­dater­ne til stop-lis­ten. For­di det er vigtigt med mange per­spek­tiv­er på det værdisk­abende. For­di I har haft lange peri­oder på afs­tand fra hinan­den. Og for­di selve omsor­gen ved at give hinan­den lov til at udpege et stykke fast­fros­set his­to­rie er en markant del af gevinsten.

Stop-lis­tens vigtig­ste funk­tion er at skabe en legit­im sam­tale om, hvad der har mis­tet sin værdi.

Men hvor­dan gør man så det? Vi er glade for, at du spørg­er – vi har nem­lig et bud til dig, der led­er andre.

Tegn fire felter

Som led­er er den største frygt for at sætte gang i en stop-liste, at man åbn­er en lade­port for beklagelser eller sig­nalerer man­glende ambi­tion­er. Det er helt reelt.

Kun­sten er at løfte sig ud af snakken om, hvad der har været let og hårdt – og over i, hvilken vær­di de forskel­lige opgaver skaber. Som led­er skal du med andre ord ind­drage dit hold i vur­derin­gen af forhold­et mellem ind­sats og effekt.

Her er din ven en sim­pel matrix, som I kan bruge hver for sig. Den giv­er dit hold mulighed for at tage et helikopterb­lik på, hvor­dan vær­di­en i deres egne opgaver har udviklet sig fra deres perspektiv.

Her er et forslag til, hvor­dan du gør som leder:

  • Vur­der først, om du vil have hold­ets rå syn på det sam­lede arbe­jde eller om du vil kredse det ind til et særligt område.
  • Bed dit hold om hver især at udvælge de tre aktiviteter, de føler, har ændret sig mest siden de blev indført.
  • Giv dem matrix­en og bed dem vur­dere, hvad opgav­erne kræver af ind­sats og har af effekt for det sam­lede hold.
  • Hold­et skal nu hver for sig plotte aktiviteterne ind med hver sin farve: Hvilket felt lå de tidligere i og hvor lig­ger de nu?
En matrix med effekt langs den ene akse og indsats langs den anden.

Kan­di­dater­ne til din stop-liste har nu sam­let sig i det røde felt. Se dem gen­nem dit per­spek­tiv som led­er, men husk at dit hold meget vel kan se poten­tialer bedre end dig.

På den måde kom­mer I ufarligt gen­nem den sår­bare fase med at udpege stop-poten­tialerne. Du er nu klar til at tage snakken med dit hold om den endelige stop-liste på et oplyst grundlag.

Og I kan gå i gang med den opryd­ning, der får jer hur­tigt op i fly­ve­højde igen.