Hjerne med arme løfter vægtstang med elpærer i stedet for vægte
Sådan træner du din hjerne til at blive kreativ på kommando

Kom så, kreativitet!

Kan du være kreativ på kom­man­do? Uanset hvor snørklet en hjerne, du har, er svaret nej. Alligev­el kræver vores arbe­jd­sliv tit, at vi kan tappe ind og ud af forskel­lige tanke­baner. Hvis din arbe­jds­dag lign­er min, kan den hur­tigt skifte gear mellem analyse, forhan­dling og kon­cep­tu­alis­er­ing. Og måske du kender følelsen af at få akutte tics, når en kol­le­ga opfor­dr­er til en fri brain­storm, når du selv sid­der 10 min­ut­ter i deadline. 

Det er helt fair — for det er svært at være kreativ på kom­man­do. Men den gode nyhed er, at du kan træne dig bedre, så ideerne kom­mer til at fly­de på selv de travleste dage. 

Du får her bros træn­ings­guide til at tænke ud af bok­sen. Gem den som bog­mærke til næste gang, ideerne lad­er vente på sig.

Det handler om associationer

Okay, lad os lige prøve et eksper­i­ment: Jeg vil bede dig om at forestille dig en fod. Ja du hørte rigtigt: en fod. Hvad er nu det første ord, der falder dig ind? 

Var det sko? Hånd? Ben? Eller tå? Hvis det var, så tillykke, så er du, som vi er flest. Hele 86 % svarede nem­lig et af disse ord i et studie af den amerikanske psykolog J.P. Guil­ford. Men hvor­dan kan det være? For at finde svaret skal vi forstå, hvor­dan hjer­nen skaber associationer. 

Asso­ci­a­tion­er er hjer­nens måde at skabe struk­tur og høste frugterne af tidligere erfaringer og indlæringer, så vi spar­er ener­gi. Synet af en gen­stand eller et ord skaber en asso­ci­a­tion til en menings­fuld gen­stand­skat­e­gori, som så bliv­er styrende for vores reak­tion. Det er ekstremt smart – i langt de fleste sit­u­a­tion­er. Bare ikke når det han­dler om at skabe noget værdi­fuldt nyt, som er en af mange def­i­n­i­tion­er på kreativitet. Her kan vores asso­ci­a­tion­er være en begræn­sning, der gør det svært at lave nye koblinger og bryde med vores forståelse af eksis­terende strukturer. 

Dessert, forretning, fontæne

Kreativitet han­dler om vores evne til at pro­duc­ere flere, forskel­li­gart­ede, orig­i­nale løs­ninger på et givent prob­lem. Kreativitet stiller der­for krav til vores evn­er til at skabe usæd­van­lige asso­ci­a­tion­er. Vi skal tvinge hjer­nen til at bruge nogle andre tanke­baner, end vi ple­jer, for at undgå at drage hur­tige kon­klu­sion­er. Vi skal med andre ord være åbne for alter­na­tive veje og nye koblinger. Det kræver, at vi arbe­jder sys­tem­a­tisk med at træne vores evne til at tænke diver­gent, og det kan vi gøre ved at træne vores evne til at lave såkaldte fjerne asso­ci­a­tion­er’ (remote association). 

En fjern asso­ci­a­tion er, når vi kan se en sam­men­hæng mellem ting, der ikke umid­del­bart lad­er sig kat­e­goris­ere inden for samme gen­stands­felt. Vores evne til at skabe fjerne asso­ci­a­tion­er bruges i kreativitets­forskn­ing til at bestemme et men­neskes kreative poten­tiale, blandt andet via en såkaldt Remote Asso­ciates Test (RAT).

Og hvor­dan ser det så ud med dit kreative poten­tiale? Kan du for eksem­pel finde det fjerde ord, der forbinder de tre ord neden­for (svaret find­es i bun­den). Et eksem­pel kunne være Baby, Kasse, Vogn — det fjerde ord, der forbinder dem, er mad: Babymad, madkasse, madvogn. Nu er det din tur

  1. Kasse, Mor, Maskine
  2. Fri, Svag, Måler
  3. Dessert, For­ret­ning, Fontæne
  4. Psykolo­gi, Design, Regulering

Hvis det var easy peasy, så er du muligvis både meget kreativ og meget intel­li­gent – der er måske en vis sam­men­hæng mellem intel­li­gens og kreativitet. Hvis du der­i­mod, som de fleste havde svært ved at se forbindelsen, så skal du ikke droppe Men­saan­søgnin­gen helt end­nu. Selv om der er en viden­sk­a­belig diskus­sion om, hvorvidt vi kan træne vores intel­li­gens, er det bevist, at vi kan træne vores kreativitet som støt­ter op om vores intel­li­gens – så håbet er lysegrønt.

Træn, træn, træn

Okay, hvor­dan træn­er man så sin kreativitet? Der er mange rigtige svar på det spørgsmål, men EN måde er ved at udvikle sin kog­ni­tive flek­si­bilitet. Det er heldigvis ikke så svært som det lyder, det eneste du skal bruge, er et stykke blankt papir, en kuglepen, et stop­ur på 2 min­ut­ter. Og et åbent sind.

Du skal tænke på til­fældige ord – men hov vent, det må ikke være noget, du kan se, så hvis du læs­er dette ved dit skrive­bord på kon­toret, må ordene ikke være hæve-sænke­bord, pomodoro-ur eller kaf­fe­plet. Har du et ord nu? Tænk nu på et nyt ord, der ikke er relateret til det ord, du lige tænk­te på. Tænk på et mere og et mere. Du skal fort­sætte, til to min­ut­ter er gået. 

Er du klar? De to min­ut­ter starter nu: Dug, atlas, frag­ment, aske­pot, smit­som, helikopter, nethinde, hip­pie, kugler­amme… Glæde, legok­lods, kuld­e­gys­ninger… Tiden er gået! 

Kig nu på dit papir, og fjern de ord, der alligev­el er relaterede. Hvor mange nåede du? Reko­r­den herinde på kon­toret er 30 ord på 2 min­ut­ter. Slog du den? 

Prøv at gen­t­age øvelsen hver mor­gen i en uge, når du sæt­ter dig ved dit skrive­bord. Så vil du snart spon­tant kunne vælte fuld­stændig ikke relaterede ord af dig. 

Tillykke, du har sæn­ket din asso­ci­a­tions­bar­riere og styr­ket din evne til at tænke diver­gent. Så nu er er du klar til slå benene væk under os med dine orig­i­nale ideer! 

Svar: 1) Ruge 2) Støj 3) Choko­lade 4) Adfærd