En uddannelse til dig, der vil skabe forandring

Styrk din ledelse med adfærdsteori

Skab forandringer med adfærdsbaseret ledelse

bro har vi set mange fejl­slagne forsøg på foran­dring. Men vi har også fun­det veje til at fly­tte folk. Og den erfar­ing vil vi dele gavmildt ud af på vores nye uddan­nelse i adfærds­baseret ledelse.

Og hvad er så det? Det er ledelse, der er inspir­eret af adfærds­de­sign, og som også byg­ger på et bjerg af teori, viden og erfar­ing om, hvor­dan vi bedst led­er, motiver­er og udvikler. Det er med andre ord god ledelse, der kan skabe øns­ket forandring.

Varighed: Uddan­nelsen løber over 4 dage og 2 indi­vidu­elle ses­sion­er.
Pris: 32.000 kr. ekskl. moms
Dato: Starter den 8. marts. Se alle dato­er her.

Gratis morgenmøde om adfærdsbaseret ledelse

Tirs­dag den 25. jan­u­ar kl. 9.009.45 hold­er Helle Bro og Christi­na Hen­del bro’­mor­gen om adfærds­baseret ledelse. Et gratis online mor­gen­møde, som giv­er dig en intro­duk­tion til emnet og til uddan­nelsen. Tilmeld dig nu og bliv klogere på, hvor­dan du skaber resul­tater med adfærds­baseret ledelse.

Hvor­dan under­støt­ter du dine medar­be­jderes udvikling?
Hvor­dan tager du højde for men­neske­lige bar­ri­er­er og biases? 

Kort for­t­alt han­dler adfærds­baseret ledelse om at forstå dine medar­be­jdere og deres kon­tekst. Det er nem­lig udgangspunk­tet, hvis du vil skabe adfærd­sæn­dringer og gode resul­tater i din organ­i­sa­tion. Tilmeld dig bro’­mor­gen om adfærds­baseret ledelse i formularen. 

Tilmeld dig bro'morgen om adfærdsbaseret ledelse d. 25/1

Styrk din ledelse og bliv klogere på adfærdsbaseret ledelse. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required

En uddannelse er til dig, der:

 • er mellem­led­er, afdel­ingschef, team­led­er eller direk­tør (du har i hvert fald et par års ledelseserfaring)
 • vil lære at omsætte tilt­ag til konkret adfærd, så de skaber foran­dring i din organisation
 • vil udvikle din ledelsesstil, så du kan opnå ind­fly­delse og skabe suc­ces­fulde resul­tater i din organisation
 • vil blive bedre til at bruge adfærd­ste­ori og ledelsesp­sykolo­gi for at få dine medar­be­jdere til at han­dle på jeres mål.

Vil du vide mere? Delt­ag i bro’­mor­gen om adfærds­baseret ledelse — et gratis online mor­gen­møde om adfærds­baseret ledelse. Eller du kan læse om under­vis­nings­da­gene her.

Vi skal som ledere have medarbejderne med os: Flotte ord og strategioplæg virker kun, hvis medarbejderne har en adfærd, som bakker intentionerne op. Det lyder svært – og det er det også.

Helle Bro
Direktør

Skab varige forandringer med adfærdsbaseret ledelse

Uddan­nelsen var­er 4 dage fordelt over 12 uger. Du får også en per­son­pro­fil (MBTI), som du får indi­vidu­el tilbagemeld­ing på – den kan guide din forståelse for egen og andres adfærd. Du får også råd­givn­ing på en case fra din organ­i­sa­tion, som du selv væl­ger. Læs mere om de 4 dage her: 

Hvordan kan du bruge adfærdsteori i din ledelse?

Med mere end 20 års erfar­ing inden for ledelse sæt­ter Helle Bro sce­nen for uddan­nelsen. På dag 1 får du en intro­duk­tion til teorien og vigtighe­den af at kunne designe og for­mulere den ønskede adfærd, når du skal have suc­ces med at eksek­vere på strate­gien eller skabe andre typer af foran­dringer i din organisation.

Udbytte efter dag 1:

 • Du har ind­sigt i adfærds- og forandringsteori
 • Du forstår, hvor­dan strate­giske per­spek­tiv­er og hverdagshan­dlinger spiller sammen
 • Du kan omsætte abstrak­te for­ret­ningsmål til konkret adfærd.

Dato: Tirs­dag den 8. marts kl. 9.0016.00

Loka­tion: Under­vis­nin­gen foregår fysisk i København. 


Mellem dag 1 og 2: Indi­vidu­el tilbagemeld­ing på din MBTI-pro­fil – et per­son­pro­fil­værk­tøj, som kan gøre dig bedre til at aflæse adfærd og tilpasse din kom­mu­nika­tion til forskel­lige typer af medarbejdere.

Hvad står i vejen for, at du skaber resultater?

Hvor­dan styrk­er du din per­son­lige ind­fly­delse? På dag 2 ser vi på ledelse og dia­log som både bar­ri­er­er og poten­tialer for ønskede ændringer og resul­tater. Og på, hvilke bias der sæd­van­ligvis spæn­der ben for gode rela­tion­er, samar­be­jde og effektivitet.

Udbytte efter dag 2:

 • Du forstår, hvilke bar­ri­er­er du står over for som leder
 • Du kender dine egne styrk­er og udfor­dringer som leder
 • Du ved, hvor­dan selvre­flek­sion og adfærd­saflæs­ning kan gøre dig til en bedre leder.

Dato: Tirs­dag den 5. april kl. 9.0016.00

Loka­tion: Under­vis­nin­gen foregår fysisk i København. 

Kan du lede forandring?

Foran­dringer er et vilkår for organ­i­sa­tion­er i dag. Men der­for er det stadig svært at skabe adfærd­sæn­dringer hos medar­be­jdere. På dag 3 intro­duc­er­er vi tran­si­tion­skur­ven og de følelses­mæs­sige bar­ri­er­er, som vi skal igen­nem, hver gang der sker noget nyt. Vi snakker også om, hvor­dan du som led­er tack­ler de barrierer.

Udbytte efter dag 3:

 • Du forstår at nav­igere under forandring
 • Du ved, hvor­dan du skaber effek­tive foran­dringer gen­nem dine medarbejdere
 • Du kan nudge medar­be­jdere til at komme igen­nem transitionskurven.

Dato: Tirs­dag den 3. maj kl. 9.0016.00

Loka­tion: Under­vis­nin­gen foregår fysisk i København.

Mellem dag 3 og 4: En times indi­vidu­el spar­ring på en case, du selv væl­ger.

Hvordan gør adfærdsbaseret ledelse en forskel i din organisation?

Efter at være dykket ned i både din og dine medar­be­jderes adfærd kig­ger vi nu mere overord­net på organ­i­sa­tio­nen. På dag 4 sam­ler vi op på læringer og snakker om kul­tur som dri­ver eller show­stop­per for den gode adfærd. Vi lær­er også om betyd­nin­gen af psy­cho­log­i­cal safe­ty’ på en arbejdsplads.

Udbytte efter dag 4:

 • Du er bevist om, hvad der skal være tilst­ede, for at du kan facilitere gode beslut­ning­sprocess­er i dit team, din afdel­ing eller din organisation
 • Du ved, hvor­dan du bidrager til et trygt og engagerende arbejdsmiljø
 • Du kan træffe sikre, sunde, real­is­tiske og rationelle beslut­ninger i din organisation.

Dato: Tors­dag den 9. juni kl. 9.0016.00

Loka­tion: Under­vis­nin­gen foregår fysisk i København. 

Mød eksperterne

På uddan­nelsen møder du vores ekspert­er inden for adfærds­de­sign, organ­i­sa­tion­sud­vikling og ledelse. 

Helle Bro, direk­tør
Helle er direk­tør og grundlæg­ger af bro, og siden beg­y­n­delsen i 1999 har hun været ans­varlig for den strate­giske udvikling og daglige drift af virk­somhe­den. Helle fun­ger­er som spar­ringspart­ner og råd­giv­er for topledere og exec­u­tives i både danske og inter­na­tionale organ­i­sa­tion­er og er desu­den hjem­mevant i rollen som oplægsh­old­er og keynote speaker.

Anne Ger­hardt, seniorkon­sulent
Anne arbe­jder dels med team- og ledelsesud­vikling, dels med pro­fes­sion­alis­er­ing af dialoger. Og så under­vis­er hun på bros uddan­nelse i adfærdsdesign.

Cecilie Astrid Rudolph, seniorkon­sulent
Cecilie udvikler og faciliter­er udviklings­for­løb, der skaber både per­son­lig og organ­isatorisk udvikling – på tværs af organ­i­sa­tion­er og fra medar­be­jder til topleder.

Christi­na Hen­del, seniorkon­sulent
Christi­na arbe­jder med strategi‑, team- og lederud­vikling, og hun design­er og faciliter­er for­løb, der udfor­dr­er sta­tus quo og får indi­vider og organ­i­sa­tion­er til at rykke sig. 

Lotte Berthelsen, kon­sulent
Lotte er uddan­net cand.psych. og arbe­jder med at bygge bro mellem adfærds­de­sign og organ­i­sa­tions- og ledelsesud­vikling. Lotte har fokus på at skabe varige forandringer. 

Omsæt dine ord til handling

Uddan­nelsen i adfærds­baseret ledelse er til dig, der vil omsætte ord til han­dling og skabe varige foran­dringer. Under­vis­nin­gen foregår i Køben­havn, og den indi­vidu­elle spar­ring er online. Frem med kalen­deren, hvis du vil med:

 • Dag 1: Tirs­dag den 8. marts kl. 9.0016.00
 • Indi­vidu­el pro­filses­sion: 1 time den 21., 22., eller 23. marts
 • Dag 2: Tirs­dag den 5. april kl. 9.0016.00
 • Dag 3: Tirs­dag den 3. maj kl. 9.0016.00
 • Indi­vidu­el spar­ring på ledelsesud­for­dring: 1 time den 17., 18. eller 19. maj
 • Dag 4: Tors­dag den 9. juni kl. 9.0016.00

Uddan­nelsen koster 32.000 kr. ekskl. moms. Hvis du vil vide mere om uddan­nelsen, så skriv til Nathalie.