En adfærdsbaseret lederuddannelse fra bro

Hvad betyder irrationalitet for din måde at lede på?

Fire adfærdsbarrierer, fire moduler

Ud fra fire af de mest udbredte bar­ri­er­er for effek­tiv ledelse har vi sam­men­sat en uddan­nelse til dig, der gerne vil forstå både dine egne, dine medar­be­jderes og dine led­erkol­legers bevæg­grunde. For at give dig enkle, tankevækkende og nyt­tige red­sk­aber, som sikr­er, at irra­tionalitet og man­glende opmærk­somhed bliv­er vilkår og løftestænger for din ledelsesop­gave i stedet for bar­ri­er­er og faldgruber.

Uddan­nelsen er ind­sigts­baseret og inspir­eret af både adfærd­sp­sykolo­gi og organ­i­sa­tion­ste­ori. Selvføl­gelig sup­pleret med et bredt udsnit af red­sk­aber fra mod­erne ledelses­te­ori. For at få udbytte af uddan­nelsen er det afgørende, at du er klar til at arbe­jde åbent og eksper­i­menterende i forløbet.

Varighed: Uddan­nelsen løber over 4 dage og 2 indi­vidu­elle ses­sion­er.
Pris: 32.000 kr. ekskl. moms
Se alle dato­er her.

En uddannelse til dig, der:

 • er led­er for medar­be­jdere, led­er for ledere eller arbe­jder med at råd­give ledere
 • vil lære, hvor­dan du kan mindske gabet mellem inten­tion­er og handlinger
 • vil forstå, hvor­dan irra­tionalitet står i vejen for ind­fly­delse og resultatskabelse
 • vil lære at omsætte tilt­ag til konkret adfærd, så de skaber foran­dring i din organisation
 • vil styrke din egen og din organ­i­sa­tions eksekveringskraft.

Vil du vide mere? Delt­ag i bro’­mor­gen om adfærds­baseret ledelse — et gratis online mor­gen­møde om adfærds­baseret ledelse. Eller du kan læse om under­vis­nings­da­gene her.

Gratis morgenmøde om adfærdsbaseret ledelse

Ons­dag den 9. novem­ber kl. 9.0009.45 hold­er bro et gratis online mor­gen­møde om adfærds­baseret ledelse, som giv­er dig en intro­duk­tion til emnet og til vores uddan­nelse i bro. Tilmeld dig nu og bliv klogere på, hvad irra­tionalitet bety­der for din måde at lede på, og hvor­dan du skaber mærk­bare foran­dringer i din organisation.

Hvor­dan under­støt­ter du dine medar­be­jderes udvikling?
Hvor­dan tager du højde for men­neske­lige bar­ri­er­er og biases? 

Kort for­t­alt han­dler adfærds­baseret ledelse om at forstå dine medar­be­jdere og deres kon­tekst. Det er nem­lig udgangspunk­tet, hvis du vil skabe adfærd­sæn­dringer og gode resul­tater i din organ­i­sa­tion. Tilmeld dig mor­gen­mødet om adfærds­baseret ledelse i formularen. 

Tilmeld dig morgenmøde om adfærdsbaseret ledelse d. 09/11

Styrk din ledelse og bliv klogere på adfærdsbaseret ledelse. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required

En udvidet læringsproces

Uddan­nelsen var­er 4 dage fordelt over 12 uger. Udover fire mod­uler får du også to indi­vidu­elle sessioner: 

Mellem ses­sion 1 og 2 får du mulighed for at udfor­dre og tryk­teste din per­son­lige MBTI-pro­fil. Under­ve­js omsæt­ter vi også pro­filens kon­sekvenser i aktuelle eksem­pler fra din ledelsesvirkelighed. 

Den næste indi­vidu­elle ses­sion find­er sted mellem ses­sion 3 og 4, og dine ambi­tion­er bestem­mer vin­klen: Her får du mulighed for at præsen­tere og diskutere en selv­val­gt ledelsesud­for­dring med vores råd­giv­er. Det sikr­er, at du selv byg­ger broen over afgrun­den mellem ord og handling. 

Læs mere om de 4 mod­uler her: 

Forestillingsevner skaber ikke strategier

At kunne sætte sig i andres sted er en forud­sæt­ning for dygtig ledelse. Men det kan også blive et ben­spænd, hvis man stol­er for meget på egne forestill­inger og ender med indlæs­ninger i stedet. Og det er ikke mindst afgørende, når strate­gi­er skal nå ud, have luft under vingerne og gøre en forskel i din organ­i­sa­tion og dine medar­be­jderes hverdag.

Her arbe­jder vi med teknikker til at under­søge men­neske­lig irra­tionalitet, så vi sikr­er, at vi ser på ver­den, som den er, og ikke som vi forestiller os, at den er.

Selvbedrag står i vejen for diversitet

Vi vender nu per­spek­tivet og ser på DIG som fejlk­ilde; hvornår står du i vejen for dine ledelsesam­bi­tion­er og ‑resul­tater? Det korte svar er hele tiden’. Med­min­dre du accepter­er, at du selv er det vigtig­ste bias. Hvis du skal lede diver­sitet, skal du kunne rumme den, og så er kend­skab til egne irra­tionelle præfer­encer obligatorisk.

Her arbe­jder vi med fem gener­iske bias holdt op imod dine indi­vidu­elle præfer­encer og under­søger kon­sekvenserne for reel rummelighed.

Emotionalitet som driver og showstopper i forandringsprocesser

Følelser er et evo­lu­tion­skri­tisk para­me­ter og afgørende for over­levelse. Men de er også kilde til mis­forståelser og inef­fek­tivitet, og vi overvur­der­er sys­tem­a­tisk vores egen og andres evne til objek­tivt sags­fokus. Når du skal imple­mentere foran­dringer, er ind­sigter i følelser hos andre helt afgørende for den langsigt­ede succes.

Her arbe­jder vi med aktiv men­talis­er­ing for at kunne nå mod­tagernes emo­tionelle ståst­ed og sikre foran­drin­gens succes.

Distance som barriere for psykologisk tryghed i organisationer

Dis­tance er et vilkår for god ledelse; der er nødt til at være klare grænser for, hvad medar­be­jderne involveres i. Men hvis dis­tan­cen bliv­er for stor, er beslut­ningskvaliteten i fare, og de tavse kon­flik­ter og nulfe­jl­skul­turen truer. Der­for skal du skabe en kul­tur, der kan mediere og begrænse dis­tan­cens følgevirkninger.

Her arbe­jder vi med din sår­barhed som en styrke og med at skabe den psykol­o­giske tryghed, der sikr­er en kul­tur, som under­støt­ter en sund distance.


Mød eksperterne

På uddan­nelsen møder du vores ekspert­er inden for adfærds­de­sign, organ­i­sa­tion­sud­vikling og ledelse. 

Helle Bro, direk­tør
Helle er direk­tør og grundlæg­ger af bro, og siden beg­y­n­delsen i 1999 har hun været ans­varlig for den strate­giske udvikling og daglige drift af virk­somhe­den. Helle fun­ger­er som spar­ringspart­ner og råd­giv­er for topledere og exec­u­tives i både danske og inter­na­tionale organ­i­sa­tion­er og er desu­den hjem­mevant i rollen som oplægsh­old­er og keynote speaker.

Anne Ger­hardt, seniorkon­sulent
Anne arbe­jder dels med team- og ledelsesud­vikling, dels med pro­fes­sion­alis­er­ing af dialoger. Og så under­vis­er hun på bros uddan­nelse i adfærdsdesign.

Cecilie Astrid Rudolph, seniorkon­sulent
Cecilie udvikler og faciliter­er udviklings­for­løb, der skaber både per­son­lig og organ­isatorisk udvikling – på tværs af organ­i­sa­tion­er og fra medar­be­jder til topleder.

Christi­na Hen­del, seniorkon­sulent
Christi­na arbe­jder med strategi‑, team- og lederud­vikling, og hun design­er og faciliter­er for­løb, der udfor­dr­er sta­tus quo og får indi­vider og organ­i­sa­tion­er til at rykke sig. 

Lotte Berthelsen, kon­sulent
Lotte er uddan­net cand.psych. og arbe­jder med at bygge bro mellem adfærds­de­sign og organ­i­sa­tions- og ledelsesud­vikling. Lotte har fokus på at skabe varige forandringer. 

Hvor, hvornår og hvordan?

Under­vis­nin­gen foregår i Køben­havn, og den indi­vidu­elle spar­ring er online. Frem med kalen­deren, hvis du vil med:

 • Dag 1: Ons­dag den 2. novem­ber kl. 9.0016.00
 • Indi­vidu­el pro­filses­sion: 1 time i uge 47
 • Dag 2: Tors­dag den 1. decem­ber kl. 9.0016.00
 • Dag 3: Tirs­dag den 17. jan­u­ar kl. 9.0016.00
 • Indi­vidu­el spar­ring på ledelsesud­for­dring: 1 time i uge 6
 • Dag 4: Tirs­dag den 28. feb­ru­ar kl. 9.0016.00

Uddan­nelsen koster 32.000 kr. ekskl. moms. Hvis du vil vide mere om uddan­nelsen, så skriv til Nathalie.