En lederuddannelse med fokus på adfærdsdesign. Bro´s adfærdsbaseret ledelsesuddannelse er specielt udviklet til dig som leder

En adfærdsbaseret lederuddannelse fra bro

Hvad betyder irrationalitet for din måde at lede på?

Lederuddannelse: Fire adfærdsbarrierer for effektiv ledelse

Ud fra fire af de mest udbredte bar­ri­er­er for effek­tiv ledelse har vi sam­men­sat en lederud­dan­nelse til dig, der gerne vil forstå både dine egne, dine medar­be­jderes og dine led­erkol­legers bevæg­grunde. For at give dig enkle, tankevækkende og nyt­tige red­sk­aber, som sikr­er, at irra­tionalitet og man­glende opmærk­somhed bliv­er vilkår og løftestænger for din ledelsesop­gave i stedet for bar­ri­er­er og faldgruber.

Denne lederud­dan­nelse er ind­sigts­baseret og inspir­eret af både adfærd­sp­sykolo­gi og organ­i­sa­tion­ste­ori. Selvføl­gelig sup­pleret med et bredt udsnit af red­sk­aber fra mod­erne ledelses­te­ori.

Vil du vide mere om denne lederud­dan­nelse eller reser­vere en plads, så tøv ikke med at kon­tak­te Nathalie

Lederuddannelse: Helle Bro er en af underviserne på din lederuddannelse. Leder, ledelse, lederuddannelse, adfærdsbaseret ledelse

Dit udbytte

 • Evnen til mindske gabet mellem inten­tion­er og handlinger
 • Forståelse for egne og andres adfærdsmæs­sige begræn­sninger og tendenser 
 • Enkle, tankevækkende og nyt­tige ledelsesværktøjer
 • Forud­sæt­ningerne for at designe de rette ram­mer, der under­støt­ter den ønskede adfærd
 • Værk­tø­jer til at styrke din egen og din organ­i­sa­tions eksekveringskraft.

En lederuddannelse til dig, der:

 • er led­er for medar­be­jdere, led­er for ledere eller arbe­jder med at råd­give ledere
 • vil lære, hvor­dan du kan mindske gabet mellem inten­tion­er og handlinger
 • vil forstå, hvor­dan irra­tionalitet står i vejen for ind­fly­delse og resultatskabelse
 • vil lære at omsætte tilt­ag til konkret adfærd, så de skaber foran­dring i din organisation
 • vil styrke din egen og din organ­i­sa­tions eksekveringskraft.

Hvor, hvornår og hvordan?

Under­vis­nin­gen foregår i Køben­havn, og den indi­vidu­elle spar­ring er online. 

Frem med kalen­deren, hvis du vil med på bro´s lederuddannelse:

 • Dag 1: Tors­dag den 23. feb­ru­ar 2023 kl. 9.0016.00
 • Indi­vidu­el pro­filses­sion i uge 10
 • Dag 2: Ons­dag den 22. marts 2023 kl. 9.0016.00
 • Dag 3: Tors­dag den 20 april 2023 kl. 9.0016.00
 • Indi­vidu­el spar­ring på ledelsesud­for­dring i uge 18
 • Dag 4: Ons­dag den 17. maj 2023 kl. 9.0016.00

Pris:
32.000 kr. ekskl. moms.

Vil du vide mere om denne lederud­dan­nelse eller reser­vere en plads, så tøv ikke med at kon­tak­te Nathalie.

Det var en øjenåbner at koble adfærdsdesign sammen med ledelse og forstå at der kan være langt fra "jeg har jo sagt" til det er hørt, forstået, accepteret... og handlet på”. Uddannelsen har gode teoretiske emner og dygtige undervisere der skabte et godt rum for reflekterende diskussioner mellem deltagerne. Og en fornøjelse at være i rum med en hel gruppe andre ledere der også brænder for at lede gennem adfærd.


En udvidet læringsproces

Lederud­dan­nelsen var­er 4 dage fordelt over 12 uger. Udover fire mod­uler får du også to online indi­vidu­elle sessioner: 

Mellem ses­sion 1 og 2 får du mulighed for at udfor­dre og tryk­teste din per­son­lige MBTI-pro­fil. Under­ve­js omsæt­ter vi også pro­filens kon­sekvenser i aktuelle eksem­pler fra din ledelsesvirkelighed. 

Den næste indi­vidu­elle ses­sion find­er sted mellem ses­sion 3 og 4, og dine ambi­tion­er bestem­mer vin­klen: Her får du mulighed for at præsen­tere og diskutere en selv­val­gt ledelsesud­for­dring med vores råd­giv­er inden for ledelse, adfærds­de­sign og organ­i­sa­tion­sud­vikling. Det sikr­er, at du selv byg­ger broen over afgrun­den mellem ord og handling. 

Læs mere om de 4 mod­uler her

Forestillingsevner skaber ikke strategier

At kunne sætte sig i andres sted er en forud­sæt­ning for dygtig ledelse. Men det kan også blive et ben­spænd, hvis man stol­er for meget på egne forestill­inger og ender med indlæs­ninger i stedet. Og det er ikke mindst afgørende, når strate­gi­er skal nå ud, have luft under vingerne og gøre en forskel i din organ­i­sa­tion og dine medar­be­jderes hverdag.

Her arbe­jder vi med teknikker til at under­søge men­neske­lig irra­tionalitet, så vi sikr­er, at vi ser på ver­den, som den er, og ikke som vi forestiller os, at den er. 

 

Selvbedrag står i vejen for diversitet

Vi vender nu per­spek­tivet og ser på DIG som fejlk­ilde; hvornår står du i vejen for dine ledelsesam­bi­tion­er og ‑resul­tater? Det korte svar er hele tiden’. Med­min­dre du accepter­er, at du selv er det vigtig­ste bias. Hvis du skal lede diver­sitet, skal du kunne rumme den, og så er kend­skab til egne irra­tionelle præfer­encer obligatorisk.

Her arbe­jder vi med fem gener­iske bias holdt op imod dine indi­vidu­elle præfer­encer og under­søger kon­sekvenserne for reel rummelighed.

 

Emotionalitet som driver og showstopper i forandringsprocesser

Følelser er et evo­lu­tion­skri­tisk para­me­ter og afgørende for over­levelse. Men de er også kilde til mis­forståelser og inef­fek­tivitet, og vi overvur­der­er sys­tem­a­tisk vores egen og andres evne til objek­tivt sags­fokus. Når du skal imple­mentere foran­dringer, er ind­sigter i følelser hos andre helt afgørende for den langsigt­ede succes.

Her arbe­jder vi med aktiv men­talis­er­ing for at kunne nå mod­tagernes emo­tionelle ståst­ed og sikre foran­drin­gens succes.

 

Distance som barriere for psykologisk tryghed i organisationer

Dis­tance er et vilkår for god ledelse; der er nødt til at være klare grænser for, hvad medar­be­jderne involveres i. Men hvis dis­tan­cen bliv­er for stor, er beslut­ningskvaliteten i fare, og de tavse kon­flik­ter og nulfe­jl­skul­turen truer. Der­for skal du skabe en kul­tur, der kan mediere og begrænse dis­tan­cens følgevirkninger.

Her arbe­jder vi med din sår­barhed som en styrke og med at skabe den psykol­o­giske tryghed, der sikr­er en kul­tur, som under­støt­ter en sund distance.


Hvem møder du på din lederuddannelse?

På bro´s lederud­dan­nelse møder du vores ekspert­er inden for adfærds­de­sign, organ­i­sa­tion­sud­vikling og ledelse. 

Helle Bro, direk­tør
Helle er direk­tør og grundlæg­ger af bro, og siden beg­y­n­delsen i 1999 har hun været ans­varlig for den strate­giske udvikling og daglige drift af virk­somhe­den. Helle fun­ger­er som spar­ringspart­ner og råd­giv­er for topledere og exec­u­tives i både danske og inter­na­tionale organ­i­sa­tion­er og er desu­den hjem­mevant i rollen som oplægsh­old­er og keynote speaker.

Anne Ger­hardt, seniorkon­sulent
Anne arbe­jder dels med team- og ledelsesud­vikling, dels med pro­fes­sion­alis­er­ing af dialoger. Og så under­vis­er hun på bros uddan­nelse i adfærdsdesign.

Cecilie Astrid Rudolph, seniorkon­sulent
Cecilie udvikler og faciliter­er udviklings­for­løb, der skaber både per­son­lig og organ­isatorisk udvikling – på tværs af organ­i­sa­tion­er og fra medar­be­jder til topleder.

Christi­na Hen­del, seniorkon­sulent
Christi­na arbe­jder med strategi‑, team- og lederud­vikling, og hun design­er og faciliter­er for­løb, der udfor­dr­er sta­tus quo og får indi­vider og organ­i­sa­tion­er til at rykke sig. 

Lotte Berthelsen, seniorkon­sulent
Lotte er uddan­net cand.psych. og arbe­jder med at bygge bro mellem adfærds­de­sign og organ­i­sa­tions- og ledelsesud­vikling. Lotte har fokus på at skabe varige forandringer. 

Underviserne på din lederuddannelse. Eksperter i ledelse, eksperter i adfærdsdesign, konsulenter i ledelse