2. & 8. juni: Online workshopforløb – skriftlig kommunikation

Brug klassiske skrive- og adfærdsprincipper i din kommunikation

Brug klassiske skrive- og adfærdsprincipper i din kommunikation

Hverda­gen er blevet virtuel. Vi mødes på Teams, Zoom eller en helt tred­je tjen­este. Og så skriv­er vi meget mere, end vi ple­jer. For når vi ikke kan mødes fysisk, må vi ty til tas­taturet. En stor del af vores kom­mu­nika­tion foregår på skrift – om det er afk­lar­ing på dead­line, vigtige infor­ma­tion­er eller koordiner­ing af pro­jek­ter. Det skrevne ord binder os sam­men, men det kan også få kom­mu­nika­tio­nen til at gå i hård­knude. Og det vil vi gerne undgå.

Delt­ag i et tre­delt work­shop­for­løb, der rummer: 

 • skriv­etekniske prin­cip­per og grund­præmiss­er for god kommunikation 
 • viden om mål­grup­pens psykol­o­giske begræn­sninger og anven­delse af adfærd­ste­o­retiske greb 
 • indi­vidu­el feed­back og spar­ring på din egen tekst.

Work­shop­for­lø­bet er online, og du skal huske at med­bringe en af dine egne tek­ster. Det foregår den 2. juni, kl. 09.0012.30 og 8. juni kl. 09.0012.00 efter­ful­gt af en 30 min­ut­ters feed­back ses­sion den 16. eller 17. juni. Prisen er 6.900 kr. ekskl. moms. 

Tilmeld dig forløbet

Prisen er 6.900 kr. ekskl. moms, og du kan betale med faktura eller MobilePay. Du får nærmere information om betaling, når du har tilmeldt dig. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required

Et forløb til dig, der vil …

 • skærpe din skriftlige kommunikation 
 • sikre, at dine bud­sk­aber fly­der ubesværet på alle kanaler 
 • lære at bruge adfærd­sprin­cip­per i din kommunikation
 • vil have red­sk­aber til, hvor­dan du får dine medar­be­jdere, kol­le­gaer og samar­be­jdspart­nere til at han­dle på dine tekster.

Mestrer du skriftlig kommunikation til perfektion?

Hvis svaret er ja, behøver du ikke læse videre. Men hvor­for er det vigtigt at mestre skriftlig kom­mu­nika­tion som dis­ci­plin? Det er bare ord. Hvad i al ver­den kan gå galt? 

Vi men­nesker er irra­tionelle. Der­for er måden, du formi­dler dine bud­sk­aber på, afgørende for, hvor­dan mål­grup­pen tager dem til sig og han­dler på dem.

I de tre dele af dette online work­shop­for­løb kom­mer vi omkring:

Bliv bedre til skriftlig kommunikation

Det skrevne ord kan lede til mis­forståelser og util­sigt­ede opfat­telser, hvis det bliv­er brugt fork­ert. Vi afkoder ord forskel­ligt. Brugt kor­rekt kan ord også lede til forståelse og handling. 

Vi intro­duc­er­er dig til alt fra det retoriske pen­ta­gram og per­sona til djævle­ord og fag­jar­gon. Og du lær­er eller får genopfrisket, hvor­dan du bruger skriv­etekniske grund­prin­cip­per til at styrke din skriftlige kom­mu­nika­tion. Så du er i stand til at kom­mu­nikere klart og tydeligt i og uden­for din organisation. 

Dato: ons­dag d. 2. juni kl. 9.0012.30.

Brug adfærdsprincipper, når du kommunikerer

Kom­mu­nika­tion er en kom­pleks stør­relse, for­di du kom­mu­niker­er til irra­tionelle men­nesker. Men­nesker, der vil læse info­grafikker frem for lange, tunge tek­ster. Og men­nesker, der har nem­mere ved at tyde konkrete for­mu­leringer end abstrak­te vendinger.

Med viden­sk­a­beligt beviste virkemi­dler klæder vi dig på til at fly­tte din mål­gruppe. Helt konkret lær­er du at:

 • forstå vigtighe­den af din mål­grup­pes psykol­o­giske begrænsninger
 • iden­ti­fi­cere bar­ri­er­er for en øns­ket adfærd
 • anvende adfærd­sprin­cip­per i din skriftlige kommunikation.

Efter denne work­shop vil der være en hjem­meop­gave, som du mod­tager indi­vidu­el feed­back og spar­ring på i for­lø­bets tred­je og sid­ste del. 

Dato: tirs­dag d. 8. juni kl. 9.0012.00.

Få individuel feedback og sparring

Skriftlig kom­mu­nika­tion er en hands-on-dis­ci­plin. Så selvføl­gelig bliv­er under­vis­nin­gen ful­gt op af en indi­vidu­el ses­sion med en af vores dygtige kommunikationsfolk. 

Du får konkret feed­back og spar­ring på den tekst, du har arbe­jdet med efter første og anden work­shop. Når du for­lad­er for­lø­bets sid­ste Teams-ses­sion, vil de prin­cip­per og værk­tø­jer du har stiftet bek­endt­skab med, være en naturlig del af din hverdagskommunikation. 

Dato: ons­dag d. 16. juni eller tors­dag d. 17. juni. Den indi­vidu­elle feed­back-ses­sion tager ca. 30 min­ut­ter, og tid­spunk­tet fastlæg­ger vi sam­men med dig. 

Mød dine undervisere

Bene­dicte Evald Abildtrup

Bene­dicte har 10 års prak­tisk erfar­ing med strate­gisk kom­mu­nika­tion. Hun arbe­jder med tek­st­for­fat­ning, sprog­lig råd­givn­ing og strate­gi. Hun gør en dyd ud af at skrive tek­ster, som folk rent fak­tisk gider læse – og så find­er hun det lige­frem fornø­jeligt at finkæmme andres skri­b­lerier for kom­ma- og stavefejl.

Nathalie Søe­gaard

Nathalie er vores hybrid mellem kom­mu­nika­tion og adfærds­de­sign. Nathalie under­vis­er i tek­stligt adfærds­de­sign, og hvor­dan vi kan bruge ele­menter fra adfærd­sp­sykolo­gien i vores kom­mu­nika­tion, så vores mål­gruppe han­dler på vores tek­ster. Hun er særligt kom­pe­tent til at analy­sere, hvad der står i vejen for vores mål­gruppe, og hvilke greb vi skal bruge for at fly­tte dem.

Lad ikke din kommunikation gå i hårdknude

Tilmeld dig vores online work­shop­for­løb i skriftlig kom­mu­nika­tion og bliv en end­nu bedre formi­dler. Efter for­lø­bet bliv­er du i stand til at kom­mu­nikere klart og præ­cist, og du lær­er at bruge adfærd­sprin­cip­per i din kommunikation. 

Lidt om det praktiske:

 • Pris: 6.900 kr. ekskl. moms
 • Dato­er:
  • 2. juni kl. 09.0012.30
  • 8. juni kl. 09.0012.00
  • 16. eller 17. juni — 30. min­ut­ter i tid­srum­met 9.0016.00.

Efter tilmeld­ing mod­tager du en mail med prak­tisk infor­ma­tion om betal­ing. Du får log in-infor­­ma­­tion­er, et par dage før for­lø­bet beg­y­n­der. Hvis du har spørgsmål til for­lø­bet, så kon­takt endelig Nathalie.

Tilmeld dig forløbet

Prisen er 6.900 kr. ekskl. moms, og du kan betale med faktura eller MobilePay. Du får nærmere information om betaling, når du har tilmeldt dig. Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required