Tag din kollega i hånden, og skab holdbare adfærdsforandringer

Teamforløb i adfærdsdesign

Med et team­for­løb i adfærds­de­sign kan du og dit team udvikle og dri­ve adfærd­spro­jek­ter. Efter team­for­lø­bet kan I:

 • opbygge en adfærd­sen­hed i jeres organisation
 • bruge jeres nyer­hvervede red­sk­aber og dugfriske ind­sigter til at
  rykke adfærd hos målgruppen 
 • skabe hold­bare adfærdsforandringer.

Alt, hvad du skal gøre, er at sam­le et team på 3 – 5 per­son­er. Kon­takt Nathalie for at booke pladser på teamforløbet:

Mail: nathalie@​wearebro.​dk

Tlf: 289601 91 

Gør mig klogere på teamforløbet

Tilmeld dig interesselisten og få tips til, hvordan I overtaler jeres chef til at lade jer deltage. Du tilmelder dig ikke teamforløbet - du bliver bare klogere på det.

* indicates required

Hvem er I?

I er tre til fem per­son­er fra samme organ­i­sa­tion, der har brug for red­sk­aber til at skabe foran­dringer. Måske sid­der I i samme team. Måske arbe­jder I sam­men på tværs af organ­i­sa­tio­nen. Og nu tager I de første skridt i ret­nin­gen mod at etablere jeres egen adfærdsenhed.

Team­for­lø­bet er skræd­der­syet til ambitiøse teams og afdelinger, som ønsker at arbe­jde og skabe foran­dringer med adfærd. I skal med­bringe en god hverdagscase i tasken, som kom­mer til at danne grund­lag for den teo­retiske vin­kling, diskus­sion­er og hjem­mear­be­jde fra start til slut. På for­lø­bet møder I andre teams, som også med­bringer erfaringer og en case fra deres organisation.

Tidligere delt­agere har arbe­jdet med føl­gende problemstillinger:

 • Hvor­dan får vi de nye stor­rum­skon­tor­er til at fun­gere for alle medarbejdergrupper?
 • Hvor­dan får vi en særlig bruger­gruppe til at benytte vores nye dig­i­tale værktøj? 
 • Hvor­dan får vi strate­gien til at leve i fron­tkon­tor­erne klokken 14.15 en tors­dag eftermiddag?

Moduler

For­lø­bet føl­ger den ideelle pro­ces for at arbe­jde pro­fes­sionelt med adfærdsdesign: 

· Vi over­sæt­ter luftige ambi­tion­er til konkret adfærd. 

· Vi laver en bar­ri­ere­analyse: Hvad er det, der står i vejen for den ønskede adfærd? 

· Vi gener­erer test­bare løs­ninger ud fra viden­sk­a­beligt under­støt­tede adfærd­sprin­cip­per.


Under­ve­js får I spar­ring af bros under­vis­ere, der alle har flere års erfar­ing med virke­lighe­dens adfærds­de­sign. Målet er, at I par­al­lelt med for­lø­bet udvikler og dri­ver et konkret adfærd­spro­jekt i jeres egen organisation.

Team­for­lø­bet består af tre mod­uler, der for­løber over fem dage. 

Modul 1: Hvad vil du ha’?

- Skab adfærd­sæn­dringer for irra­tionelle mennesker.

På mod­ul 1 bliv­er I opdaterede på den nyeste viden inden for adfærd­sp­sykolo­gi og kval­i­ta­tive metoder. Og I lær­er at bryde jeres mål­sæt­ning ned i konkret, øns­ket adfærd og lægge en plan for, hvor­dan I vil under­søge bar­ri­er­er for den ønskede adfærd. Efter mod­ulet ind­sam­ler I data i jeres egen organ­i­sa­tion. Det kan fx inklud­ere obser­va­tion­er, inter­views eller walk-alongs.

Modul 2: Let røven

- Find frik­tion­erne, og byd på en løsning.

På mod­ul 2 lær­er I at skabe sys­te­mer og møn­stre ud fra kval­i­ta­tive data. Og I lær­er at bruge adfærdsv­i­den­sk­a­belige prin­cip­per til at designe adfærdsin­ter­ven­tion­er med effekt. Efter mod­ulet skal I afsætte en dag til at gen­nem­føre testen i jeres organ­i­sa­tion. Vores under­vis­ere er klar til at sparre med jer og sørge for, at I er klædt godt på.

Modul 3: Træning og test

- Kig indad, og forstå vær­di­en af test.

På mod­ul 3 del­er vi resul­tater og erfaringer, som sam­les i en videns­bank, I kan vende tilbage til. I lær­er også at iden­ti­fi­cere de klas­siske fald­gru­ber i adfærd­spro­jek­ter. Vi run­der af med at se fre­mad med en tjek­liste over klas­siske udfor­dringer i adfærd­spro­jek­ter og med en mod­el til at sikre et pro­jek­ts etiske perspektiver.Vil du starte en adfærd­sen­hed i din organ­i­sa­tion?

Book en plads på team­for­lø­bet i adfærds­de­sign til dig og dit team. Tilmeld­ing sker til Nathalie Søe­gaard – nathalie@​wearebro.​dk eller 28960191 . Du kan også tilmelde dig vores inter­es­seliste, hvor du får drys­set infor­ma­tion om team­for­lø­bet ned i din indbakke. 

Undervisere med teoretisk og praktisk erfaring

Dybe adfærd­s­analyser og design af adfærdsin­ter­ven­tion­er. Det er vores hverdag i bro behav­iour. Men det, der virke­lig gør os bløde i knæene, er, når vi kan hjælpe organ­i­sa­tion­er og virk­somhed­er med at skabe deres egne adfærdsforandringer.

Til at løfte under­vis­ning­sop­gaven sender vi to af vores mest kom­pe­tente adfærd­sråd­gi­vere på banen. De sikr­er, at alle kom­mer retur med en god oplevelse og en fyldt værk­tøjskasse med prak­sis­nære metoder og teknikker. På for­lø­bet møder du:

Jose­fine Eliasen

Jose­fine er etnolog, og hen­des erfar­ingspalet er især præget af kval­i­ta­tive metoder. Hun er et af vores sikreste kort, når du skal under­vis­es i klas­siske, dyb­degående inter­views, rendyrkede obser­va­tion­sstudi­er eller mere kreative metoder som fx bruger­re­js­er og walk-alongs.

Niels Holm Jensen

Niels er uddan­net cand.psych. og ph.d. Han har en bag­grund som forsker og under­vis­er i adfærds­de­sign og adfærd­sp­sykolo­gi ved Aarhus Uni­ver­sitet. Niels under­vis­er og råd­giv­er vores kun­der i brug af adfærds­de­sign, og så hjælper han dem med at teste adfærdseksperimenter.

Du får hamrende dygtige undervisere, der formår at formidle flere års forskning på en nærværende og forståelig facon. Kurset er tilrettelagt med en god balance mellem teori og praksis, og der er masser af cases og mulighed for at bringe egne udfordringer i spil.

Michelle Laviolette
Senior kampagneprojektleder, Rådet for Sikker Trafik

Detaljer

I kom­mer i sel­skab med delt­agere fra 3 – 4 andre organ­i­sa­tion­er, og hold­et vil maks. bestå af 16 deltagere.

Loka­tion:
Al under­vis­ning find­er sted i bros lokaler på adressen: Esplanaden 34C, 1. sal 1263 Køben­havn K. 

Pris:
Team­for­lø­bet koster 22.500 kr. ekskl. moms per deltager.

Vil du vide mere?

Vi har opret­tet en inter­es­seliste til dig, der gerne vil vide mere om team­for­lø­bet i adfærds­de­sign. Her får du løbende info om team­for­lø­bet, hvor­dan du sam­men­sæt­ter et team samt gode råd til, hvor­dan du over­taler din chef til at lade dig og dit team delt­age. Skriv dig op i for­mu­la­ren – det er ganske uforpligtende.

Og har du spørgsmål til uddan­nelsen, er det Nathalie, du skal have fat i. Hun kan vit­terligt besvare alle dine spørgsmål om fx:

 • frem­tidi­ge hold og datoer
 • mate­ri­ale om uddannelsen
 • argu­menter til din chef om at komme på uddannelsen
 • … og hvad du ellers måtte brænde inde med.


Mail: nathalie@​wearebro.​dk
Tele­fon: +45289601 91 

Bliv klogere på teamforløbet

* indicates required