Bryd vaner, og skab forandring. Få fem gratis lektioner i adfærdsdesign

Vil du ændre adfærd?

Snup vores fem gratis lek­tion­er i adfærds­de­sign og bliv­er klogere på, hvor­dan du kan bryde van­er og skabe mærk­bare foran­dringer. Lek­tierne inde­hold­er en god kom­bi­na­tion af teori, eksem­pler til inspi­ra­tion, samt øvelsesark, der er lige til at bruge. 

De bliv­er lev­eret direk­te i din ind­bakke med passende tidsin­ter­val, så du både kan nå at læse, prak­tis­ere, reflek­tere og måske lige frem nå at savne den næste lek­tion.

Lek­tion 1: Har du kon­trol over dine egne beslut­ninger?
Lek­tion 2: Der­for lykkes du ikke
Lek­tion 3: Der­for skal du lave en frik­tion­s­analyse
Lek­tion 4: Test min­dre og test oftere
Lek­tion 5: Hvor­dan kom­mer du videre med adfærdsdesign?Fem gratis lektioner i adfærdsdesign og nudging

Ved tilmelding får du tilsendt en række e-mails med lektioner i adfærdsdesign, tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required

Skal der stå adfærdsdesigner på dit visitkort?

Vil du have adfærds­de­sign end­nu mere ind under huden? Og vil du lære alle adfærd­sprin­cip­per at kende? Vores uddan­nelse i adfærds­de­sign giv­er dig en prak­tisk anven­delig bouil­lon­tern­ing af 60 års forskn­ing kogt ned til teknikker til at forstå og ændre adfærd. Lær mere om uddan­nelsen i videoen, eller læs mere her: 

Kom i flot selskab med andre adfærdsnørder

Uddan­nelsen er for dig, som arbe­jder med at imple­mentere strate­gi­er, men oplever, at det dér med at omsætte strate­gi til konkret adfærd driller. Til dig der er afhængig af at forstå men­neskers adfærd, for­di du gerne vil ændre den, og for dig der sid­der med en konkret prob­lem­still­ing, hvor du gerne vil have folk til at bruge et sys­tem, en til­gang eller en pro­ces på en bestemt måde.

Vores delt­agere på uddan­nelsen har typisk meget forskel­lige bag­grunde, og der kan der­for stå alt fra led­er til spe­cialkon­sulent, for­ret­ningsser­vicechef, selvstændig, operasanger, naturve­jled­er eller foran­dringsagent på LinkedIn-pro­filen. Fælles for dem er, at de søger viden og inspi­ra­tion til, hvor­dan de får folk til at ændre adfærd.

Det fedeste er, at uddannelsen provokerer og udfordrer min klassiske kommunikationsopdragelse. Alt er funderet på solide adfærdsundersøgelser, og det tiltaler mig meget, at resultatet af ens nudging-indsats kan måles og vejes. Det kombineret med stjerneundervisere er en fantastisk cocktail.

Ida Olesen
Kommunikationskonsulent, Nordea

Hør mere eller book din plads

Nathalie Søe­gaard: adfærd­sråd­giv­er og under­vis­er på mod­ul 3.

Tel: 28960191
Mail: nathalie@​wearebro.​dk

Nathalie Søegaard: Adfærdsrådgiver og underviser på adfærdsdesign uddannelsen. konsulent i bro