Webinar: Onsdag den 11. august, kl. 09.00-10.00

bro'morgen om adfærdsdesign, og hvornår du kan bruge det

Vil du lykkes med at ændre adfærd?

Er din hverdag fyldt med at ændre adfærd hos kun­der, medar­be­jdere, ledere og/​eller borg­erne i sam­fun­det? Og undr­er du dig over, hvor­for foran­dringer er så svære at gennemføre?

Fak­tisk er svaret ret enkelt: vi men­nesker er i udgangspunk­tet ikke særlig glade for at skulle foran­dre os. Vi fore­trækker det velk­endte. Det bele­jlige. Det, der beløn­ner os her og nu.

På bro’­mor­gen tager vi fat på, hvor­for vi ikke er glade for foran­dring — og hvilke kog­ni­tive mekanis­mer, du skal være opmærk­som på for at skabe de bed­ste betingelser for at skabe foran­dring. Vi kan allerede nu løfte sløret for, at en A1-plakat med jeres værdier påtrykt, ikke er svaret. 

Nys­ger­rig? Så er du hermed inviteret til vores gratis virtuelle bro’morgen om adfærdsdesign.

Tilmeld dig bro'morgen den 11. august

Ved tilmelding får du tilsendt tips, tilbud og tricks om adfærdsdesign fra bro

* indicates required

bro'morgen er for dig, der vil

  • have ind­b­lik i, hvad adfærds­de­sign er
  • forstå, hvor­dan vi men­nesker træf­fer beslut­ninger — og hvad der påvirk­er vores beslutningsproces
  • få en bedre forståelse for, hvornår det giv­er mening at bruge adfærds­de­sign som løsning

Mød vores to adfærdsanalytikere

Nathalie Søegaard

Nathalie beskæftiger sig både med kom­mu­nika­tion og adfærds­de­sign. Hun under­søger vores mål­grup­pers adfærd, og hvad der påvirk­er deres beslut­ninger. De ind­sigter bruger hun til at for­mulere bud­sk­aber og nudges, der fly­t­ter adfærd. Deru­dover under­vis­er Nathalie i, hvor­dan vi kan bruge adfærds­de­sign og nudg­ing til at fly­tte adfærd på work­shops og webina­rer. Og så er hun pro­jek­tled­er på vores uddan­nelse i adfærds­de­sign, så hun besvar­er gerne alle dine spørgsmål.

Lotte Berthelsen

Lotte er uddan­net cand.psych. og arbe­jder med at bygge bro mellem adfærds­de­sign og organ­i­sa­tions- og ledelsesud­vikling. Når Lotte råd­giv­er vores kun­der bruger hun blandt andet sin erfar­ing og bag­grund fra forskn­ing, og det resul­ter­er i både design af adfærd­seksper­i­menter og under­vis­ning. Deru­dover er Lotte også under­vis­er på vores uddan­nelse i adfærds­de­sign, hvor hun under­vis­er i, hvor­dan vi men­nesker træf­fer beslutninger.