Louise Luxhøi i podcaststudiet bag en mikrofron, taler om mental sundhed med rød baggrund

Mental sundhed på agendaen - med Louise Luxhøi

Hvor­dan får du men­tal sund­hed på skemaet? 

Hvis der er noget godt, der er kom­met ud af ned­luknin­gen, så er det, at vi nu på sam­fund­sniveau taler åbent om trivsel og men­tal sund­hed på arbe­jd­splad­sen. Men hvad stiller vi op med alle vores erfaringer og alt det, vi har lært? Og hvor­dan sikr­er vi, at de får en cen­tral rolle på fremti­dens arbejdsplads? 

Jeg har inviteret erhvervsp­sykol­o­gisk råd­giv­er, Louise Lux­høi, ind i studi­et for at se nærmere på netop de spørgsmål. For åben mikro­fon taler vi om, hvad coro­na og ned­lukn­ing har bety­det for trivsel og led­er­skab, hvor­for det er svært at tale om men­tal sund­hed og hvor­for lige nu, er det rette tid­spunkt at han­dle på det. 

I denne episode får du: 

  • per­spek­tiv­er på, hvor­dan ned­luknin­gen har påvir­ket trivsel og lederskab
  • ind­sigt i, hvor­for vi står med et såkaldt moment of pow­er’, hvor det er let­tere at fly­tte adfærd 
  • tre gode bud på, hvad den opmærk­somme led­er bør han­dle på nu.
Helle Bro er CEO og Founder i konsulenthuset bro.

Mød

Helle Bro
CEO & Founder

Helle er CEO og grundlægger af bro, og siden begyndelsen i 1999 har hun været ansvarlig for den strategiske udvikling og daglige drift af virksomheden.

Helle ved, hvad det vil sige at lede, og hun ved, hvordan man rådgiver andre til at navigere og agere i feltet. Derfor dedikerer hun sin tid til strategi-, team- og lederudvikling. Hun er ikke bange for at tage fat, hvor det gør ondt, hvis formålet er at skabe meningsfuld forandring. Og derfor fungerer Helle også som sparringspartner og rådgiver for topledere og executives i både danske og internationale organisationer. Helle er desuden hjemmevant i rollen som oplægsholder og keynote speaker.