Består din kommunikation videotesten?

Vores kom­mu­nika­tion skal være rel­e­vant, engagerende, ærlig, mod­erne og nærværende. Og alle medar­be­jdere skal leve ordene ud i mødet med vores kunder.”

Lyder det bek­endt? Det er nok, for­di de fleste organ­i­sa­tion­er laver kom­mu­nika­tion­sstrate­gi­er med fine ord, der skal under­støtte deres brand. For­nuftigt nok, synes vi her i kommunikationsfirmaet.

Men desværre stop­per mange dér.

De glem­mer, at kun­de­ser­vicemedar­be­jderen, it-udvikleren eller recep­tion­is­ten ikke nød­vendigvis forstår, hvad det bety­der at kom­mu­nikere mod­erne og engagerende. Eller måske læg­ger de deres egen tolkn­ing ned over ordene.

Og hvad sker der så? Som regel ingent­ing. Og ind i mellem noget helt andet end plan­lagt, hvilket kan være sundt nok, men nok ikke var grun­den til, at du lagde en plan til at starte med. Vel?

Den kom­mu­nika­tive ambi­tion bag strate­gien dumper med andre ord videotesten.

Hvad er videotesten?

Godt nyt: Videode­len er bare en metafor. Du behøver hverken kam­era eller gode redi­ger­ing­sevn­er for at lave videotesten. Det er et begreb, vi har lært af vores adfærds­de­sign-kol­le­gaer, og over­sat til kom­mu­nika­tion bety­der det, at du skal visu­alis­ere for folk, hvad de skal gøre. Konkre­tis­ere og give eksempler.

Din kom­mu­nika­tion består videotesten, når dine bud­sk­aber er konkrete nok til, at det kan fanges på video, når folk lever op til dem. Her er tre eksempler:

  1. Du fortæller ikke folk, at de skal leve sun­dere”, men at de skal spise syv æbler og løbe 1 time om ugen.
  2. Du bed­er ikke dine medar­be­jdere om generelt at være mere nærværende”, for­di I har Nærvær som vær­di. I stedet fortæller du dem, at de skal møde kun­derne med håndtryk og smil og tage sig tid til at sige god­mor­gen til alle kollegaer.
  3. Du nøjes ikke med at skrive, at I skal være aktive på Face­book”. Du bed­er om en plan for, at I pub­licer­er ind­hold mindst tre gange om ugen, du giv­er eksem­pler på, hvad det kunne være, og du sørg­er for at måle på fremdriften.

Hvad skal det gøre godt for?

Videotestens mål er at fremme en konkret adfærd. Og den er en god øvelse, når du skal tænke i formidling af bud­sk­aber, der skal få folk til at han­dle – især hvis de skal han­dle anderledes i mor­gen, end de gør i dag.

Vi har skrevet en hel del om, hvor svært det er at imple­mentere foran­dringer – fx her om den afgørende tim­ing i dit forsøg på at ændre andres adfærd. Vi har også behan­dlet det i en pod­cast-episode.

Vi giv­er det meget opmærk­somhed, for­di det er vigtigt. Og det er vigtigt, for­di vi grundlæggende har svært ved at ændre van­er, for­di det kræver noget af os at lære nyt”. Men foran­dringer mis­lykkes også ofte i organ­i­sa­tion­er, for­di ledelsen ruller ud med store strate­gi­er og fine vær­diord, som medar­be­jderne ganske enkelt ikke forstår, hvor­dan de skal omsætte til han­dlinger i deres arbe­jds­dag. De kan ikke se det for sig.

Heldigvis er der mange sted­er en kom­mu­nika­tion­safdel­ing, der kan lege mellem­reg­n­ing. Det er her, det kri­tiske tilbage­spil skal komme fra, når det han­dler om at over­sætte de luftige begre­ber til konkrete handlingsanvisninger.

Og hvordan kan jeg så bruge testen i min hverdag?

Som sagt behøver du ikke købe et dyrt kam­era eller tage køreko­rt til Steven Spiel­berg. I stedet bør du i starten af enhver kom­mu­nika­tion­sind­sats, der skal få din mod­tager eller kunde til at gøre noget, visu­alis­ere den ønskede han­dling for dig – om det så er at købe en bog, spise sun­dere eller imple­mentere en ny arbejdsmetode.

Og hvis du lige­som mig arbe­jder som kon­sulent og laver kom­mu­nika­tion­s­plan­er for organ­i­sa­tion­er, som de selv skal eksek­vere på, så bør du også tænke videotesten ind. Det er nem­lig afgørende for suc­ces, at dine plan­er er hånd­gri­belige for organ­i­sa­tio­nens kommunikationsafdeling.

Det behøver ikke at være mere kom­pliceret end en enkelt sæt­ning. Den sæt­ning kalder vi for en FTV.

FTV’en: Kommunikationens kerneopgave

I bro har vi udviklet et greb til at for­van­dle varm­luftige ambi­tion­er til konkrete kom­mu­nika­tion­sind­satser, så de kan blive brudt ned i bud­sk­aber, mål­sæt­ninger og han­dlinger. Eller med andre ord: At komme fra strate­gisk til oper­a­tionelt niveau.

Vi kalder gre­bet for en FTV, som står for FÅ-TIL-VIA:

Få [mål­gruppe] Til [han­dling eller adfærd] Via [bud­skab eller indsats].

FTV’en er alt­så en kort og kon­cist for­muleret mål­sæt­ning med en han­dling­sori­en­teret ind­sats, der skal få mål­grup­pen til at udføre den ønskede adfærd. Den præsen­ter­er vi for kun­den tidligt i for­lø­bet, så alle er enige om, hvad der konkret skal ske.

Bevares, FTV’en er hverken idiot‑, skud- eller bombe­sikker. Man kan nemt for­mulere noget uigen­nem­skueligt vrøvl, der ikke er til at han­dle på. Og så er vi lige vidt. Men det er så her, du hiv­er videotesten ind; kan du for­mulere en FTV, der består videotesten, har du kridtet banen op til noget stort.

Lad mig gerne høre fra dig: Hvilken videosikker FTV kan du for­mulere for din næste opgave?