Bryd vaner, og skab forandring. Gratis online-kursus i adfærdsdesign

Vil du ændre adfærd?

Kan du ikke finde tid i kalen­deren til at tage på kursus? 

Eller vil du bare lære at ændre adfærd lige med det samme? 

Så snup vores fem gratis lek­tion­er i adfærds­de­sign. De bliv­er lev­eret direk­te i din ind­bakke med passende tidsin­ter­val, så du både kan nå at læse, prak­tis­ere, reflek­tere og måske lige frem nå at savne den næste lektion.


Fem gratis lektioner i adfærd

Ved tilmelding får du tilsendt en række e-mails med lektioner i adfærdsdesign, tips, tilbud og tricks fra bro.

* indicates required

Få en introduktion til adfærdsvidenskab og nudging

Du får en intro­duk­tion til adfærdsv­i­den­sk­aben, og vi tager dig igen­nem de gængse step i adfærdsdesignprocessen:

Lek­tion 1: Har du kon­trol over dine egne beslut­ninger?
Lek­tion 2: Der­for lykkes du ikke
Lek­tion 3: Der­for skal du lave en frik­tion­s­analyse
Lek­tion 4: Test min­dre og test oftere
Lek­tion 5: Hvor­dan kom­mer du videre med adfærdsdesign?

Det fedeste er, at uddannelsen provokerer og udfordrer min klassiske kommunikationsopdragelse. Alt er funderet på solide adfærdsundersøgelser, og det tiltaler mig meget, at resultatet af ens nudging-indsats kan måles og vejes. Det kombineret med stjerneundervisere er en fantastisk cocktail.

Ida Olesen
Kommunikationskonsulent, Nordea

Tag en uddannelse i adfærdsdesign

Skal der stå adfærds­de­sign­er på dit visitkort?

Adfærdsdesignuddannelsen

Vil du have adfærds­de­sign end­nu mere ind under huden? Og vil du lære alle adfærd­sprin­cip­per at kende? brosuddan­nelse i adfærds­de­sign giv­er dig en prak­tisk anven­delig bouil­lon­tern­ing af 60 års forskn­ing kogt ned til teknikker til at forstå og ændre adfærd. Lær mere om udan­nelsen i videoen eller læs mere her: 

Teamforløb i adfærdsdesign

Tag din kol­le­ga i hån­den, og skab varige adfærds­foran­dringer. Team­for­lø­bet i adfærds­de­sign er til dig, der vil skabe en adfærd­sen­hed i din organ­i­sa­tion. Saml tre til fem per­son­er fra samme din organ­i­sa­tion, der har brug for red­sk­aber til at skabe foran­dringer. Måske sid­der I i samme team. Måske arbe­jder I sam­men på tværs af organ­i­sa­tio­nen. Læs mere om team­for­lø­bet i adfærdsdesign.

Kom i flot selskab med andre adfærdsnørder

Måske arbe­jder du med at imple­mentere strate­gi­er, men oplever, at det dér med at omsætte strate­gi til konkret adfærd driller. Måske er du afhængig af at forstå men­neskers adfærd, for­di du arbe­jder med affaldssor­ter­ing. Eller måske sid­der du med en konkret prob­lem­still­ing, hvor du gerne vil have folk til at bruge et sys­tem, en til­gang eller en pro­ces på en bestemt måde.

Vores delt­agere på uddan­nelsen har typisk meget forskel­lige bag­grunde, og der kan der­for stå alt fra led­er til affald­splan­læg­ger, operasanger, kon­sulent eller foran­dringsagent på vis­itko­rtet. Fælles for dem er, at de søger viden og inspi­ra­tion til, hvor­dan man får folk til at ændre adfærd.

Vil du vide mere?

HVis du er inter­esseret i at lære mere om adfærds­de­sign og nudg­ing, så giv fat i Jose­fine, Niels, Thomas eller Anne. De under­vis­er alle sam­men på adfærds­de­signud­dan­nelsen og arbe­jder til dagligt med adfærd­spro­jek­ter. Og så er de altid klar på en slud­der. Du kan også vælge at sende os en mail på hello@​wearebro.​dk, hvis du bare gerne vil høre lidt mere.